Cách sử dụng đối tượng Array

Trong post này:

 • Khai báo mảng
 • Khởi tạo các phần tử của mảng
 • Copy Mảng
 • Copy mảng dùng System.arraycopy
 • Clone một mảng
 • Lấy độ dài của mảng
 • Convert giá trị của mảng thành String
 • Convert vector sang Array
 • In giá trị trong mảng
 • Mảng reference
 • In giá trị mảng theo phần tử
 • Mảng đa chiều
 • Truy vấn mảng đa chiều

1. Khai báo mảng

public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  int[] iArr = new int[1];
  int[][] iiArr = new int[1][1];
  int[][][] iiiArr = new int[1][1][1];
  String[] sArr = { "A", "B" };
  String[][] ssArr = { { "A" }, { "B" } };
  String[][][] sssArr = {}; // A 3D empty array of string

  // Print the class name for all arrays
  System.out.println("int[]:" + getClassName(iArr));
  System.out.println("int[][]:" + getClassName(iiArr));
  System.out.println("int[][][]:" + getClassName(iiiArr));
  System.out.println("String[]:" + getClassName(sArr));
  System.out.println("String[][]:" + getClassName(ssArr));
  System.out.println("String[][][]:" + getClassName(sssArr));
 }
 public static String getClassName(Object obj) {
  Class c = obj.getClass();
  String className = c.getName();
  return className;
 }
}

2. Khởi tạo các phần tử của mảng

public class Main {
 private boolean[] bArray = new boolean[3]; // An instance variable
 public Main() {
  for (int i = 0; i < bArray.length; i++) {
   System.out.println("bArray[" + i + "]:" + bArray[i]);
  }
 }

 public static void main(String[] args) {
  int[] myID = new int[3]; // A local array variable
  for (int i = 0; i < myID.length; i++) {
   System.out.println("myID[" + i + "]:" + myID[i]);
  }
  String[] name = new String[3]; // A local array variable
  for (int i = 0; i < name.length; i++) {
   System.out.println("name[" + i + "]:" + name[i]);
  }
 }
}

3. Copy Mảng

import java.util.Arrays;

public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  int[] data = { 1, 2, 3, 4, 5 };

  // Expand the data array to 7 elements
  int[] eData = expandArray(data, 7);

  // Truncate the data array to 3 elements
  int[] tData = expandArray(data, 3);

  System.out.println("Original Array: " + Arrays.toString(data));
  System.out.println("Expanded Array: " + Arrays.toString(eData));
  System.out.println("Truncated Array: " + Arrays.toString(tData));

 }

 // Uses a for-loop to copy an array
 public static int[] expandArray(int[] oldArray, int newlength) {
  int originallength = oldArray.length;
  int[] newArray = new int[newlength];
  int elementsToCopy = 0;

  if (originallength > newlength) {
   elementsToCopy = newlength;
  } else {

  elementsToCopy = originallength;
  }
  for (int i = 0; i < elementsToCopy; i++) {
   newArray[i] = oldArray[i];
  }
  return newArray;
 }
}

4. Copy mảng dùng System.arraycopy

import java.util.Arrays;

public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  int[] data = { 1, 2, 3, 4, 5 };

  // Copy data array to new arrays
  int[] eData = new int[9];
  int[] tData = new int[2];
  System.arraycopy(data, 0, eData, 0, 5);
  System.arraycopy(data, 0, tData, 0, 2);

  System.out.println("Original Array: " + Arrays.toString(data));
  System.out.println("Expanded Array: " + Arrays.toString(eData));
  System.out.println("Truncated Array: " + Arrays.toString(tData));
 }
}

5. Clone một mảng

public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // Create an array of 3 integers 1,2,3
  int[] ids = { 1, 2, 3 };
  int[] clonedIds = (int[]) ids.clone();
  // Create an array of 3 strings.
  String[] names = { "A", "B", "C" };
  String[] clonedNames = (String[]) names.clone();
 }
}

6. Lấy độ dài của mảng

import java.util.ArrayList;

public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  ArrayList<Integer> ids = new ArrayList<>();

  int total = ids.size(); // total will be zero

  System.out.println("ArrayList size is " + total);
  System.out.println("ArrayList elements are " + ids);

  ids.add(new Integer(10)); // Adding an Integer object.
  ids.add(20); // Autoboxing
  ids.add(30); // Autoboxing

  total = ids.size(); // total will be 3

  System.out.println("ArrayList size is " + total);
  System.out.println("ArrayList elements are " + ids);

  ids.clear();

  total = ids.size(); // total will be 0
  System.out.println("ArrayList size is " + total);
  System.out.println("ArrayList elements are " + ids);
 }
}

7. Convert giá trị của mảng thành String

public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  String s1 = String.valueOf('C'); // s1 has "C"
  String s2 = String.valueOf("10"); // s2 has "10"
  String s3 = String.valueOf(true); // s3 has "true"
  String s4 = String.valueOf(2014); // s4 has "2014"
 }
}

import java.util.ArrayList;

public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  ArrayList<String> namelist = new ArrayList<String>();

  // Add some names
  namelist.add("A");
  namelist.add("B");
  namelist.add("C");

  // Get the count of names in the list
  int count = namelist.size();

  for (int i = 0; i < count; i++) {
   String name = namelist.get(i);
   System.out.println(name);
  }

  namelist.remove("A");

  count = namelist.size();

  for (int i = 0; i < count; i++) {
   String name = namelist.get(i);
   System.out.println(name);
  }
 }
}

8. Convert vector sang Array

import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;

public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  ArrayList<String> al = new ArrayList<String>();
  al.add("Java");
  al.add("SQL");
  al.add("Data");

  System.out.println("ArrayList:" + al);
  String[] s1 = new String[al.size()];

  String[] s2 = al.toArray(s1);

  System.out.println("s1 == s2:" + (s1 == s2));
  System.out.println("s1:" + Arrays.toString(s1));
  System.out.println("s2:" + Arrays.toString(s2));

  s1 = new String[1];
  s1[0] = "hello"; // Store hello in first element

  s2 = al.toArray(s1);

  System.out.println("s1 == s2:" + (s1 == s2));
  System.out.println("s1:" + Arrays.toString(s1));
  System.out.println("s2:" + Arrays.toString(s2));
 }
}

9. In giá trị trong mảng

public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  int[] num = { 1, 2 };

  System.out.println("Before swap");
  System.out.println("#1: " + num[0]);
  System.out.println("#2: " + num[1]);

  swap(num);

  System.out.println("After swap");
  System.out.println("#1: " + num[0]);
  System.out.println("#2: " + num[1]);
  }
 public static void swap(int[] source) {
  if (source != null && source.length == 2) {
   // Swap the first and the second elements
   int temp = source[0];
   source[0] = source[1];
   source[1] = temp;
  }
 }
}

10. Mảng reference

import java.util.Arrays;

public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  int[] origNum = { 1, 2, 3 };
  System.out.println("Before method call:" + Arrays.toString(origNum));

  // Pass the array to the method
  tryArrayChange(origNum);

  System.out.println("After method call:" + Arrays.toString(origNum));
 }

 public static void tryArrayChange(int[] num) {
  System.out.println("Inside method-1:" + Arrays.toString(num));
  // Create and store a new int array in num
  num = new int[] { 10, 20 };

  System.out.println("Inside method?2:" + Arrays.toString(num));
 }
}

11. In giá trị mảng theo phần tử

import java.util.Arrays;

public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  int[] origNum = { 1, 2, 3 };
  String[] origNames = { "Java", "SQL" };
  System.out.println("Before method call, origNum:"
  + Arrays.toString(origNum));
  System.out.println("Before method call, origNames:"
  + Arrays.toString(origNames));

  // Call methods passing the arrays
  tryElementChange(origNum);
  tryElementChange(origNames);

  System.out.println("After method call, origNum:"
  + Arrays.toString(origNum));
  System.out.println("After method call, origNames:"
  + Arrays.toString(origNames));
 }

 public static void tryElementChange(int[] num) {
  if (num != null && num.length > 0) {
   num[0] = -1;
  }
 }

 public static void tryElementChange(String[] names) {
  if (names != null && names.length > 0) {
   names[0] = "T";
  }
 }
}

class Item {
 private double price;
 private String name;

 public Item(String name, double initialPrice) {
  this.name = name;
  this.price = initialPrice;
 }

 public double getPrice() {
  return this.price;
 }

 public void setPrice(double newPrice) {
  this.price = newPrice;
 }

 public String toString() {
  return "[" + this.name + ", " + this.price + "]";
 }
}

public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  Item[] myItems = { new Item("Pen", 2.11), new Item("Pencil", 0.10) };
  System.out.println("Before method call #1:" + myItems[0]);
  System.out.println("Before method call #2:" + myItems[1]);

  // Call the method passing the array of Item
  tryStateChange(myItems);

  System.out.println("After method call #1:" + myItems[0]);
   System.out.println("After method call #2:" + myItems[1]);
  }

  public static void tryStateChange(Item[] allItems) {
   if (allItems != null && allItems.length > 0) {
   allItems[0].setPrice(0.38);
  }
 }
}

12. Mảng đa chiều

public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // Create a two-dimensional array of 3 rows
  int[][] raggedArray = new int[3][];

  // Add 2 columns to the first row
  raggedArray[0] = new int[2];

  // Add 1 column to the second row
  raggedArray[1] = new int[1];

  // Add 3 columns to the third row
  raggedArray[2] = new int[3];

  // Assign values to all elements of raggedArr
  raggedArray[0][0] = 1;
  raggedArray[0][1] = 2;
  raggedArray[1][0] = 3;
  raggedArray[2][0] = 4;
  raggedArray[2][1] = 5;
  raggedArray[2][2] = 6;

  // Print all elements. One row at one line
  System.out.println(raggedArray[0][0] + "\t" + raggedArray[0][1]);
  System.out.println(raggedArray[1][0]);
  System.out.println(raggedArray[2][0] + "\t" + raggedArray[2][1] + "\t"
  + raggedArray[2][2]);
 }
}

13. Truy vấn mảng đa chiều

public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  int[][] myArray = new int[3][];
  myArray[0] = new int[2];
  myArray[1] = new int[1];
  myArray[2] = new int[3];

  // Populate the ragged array using for loops
  for (int i = 0; i < myArray.length; i++) {
   for (int j = 0; j < myArray[i].length; j++) {
    myArray[i][j] = i + j;
   }
  }

  // Print the array using for loops
  for (int i = 0; i < myArray.length; i++) {
   for (int j = 0; j < myArray[i].length; j++) {
    System.out.print(myArray[i][j] + "\t");
   }

   // Add a new line after each row is printed
   System.out.println();
  }
 }
}

Rate this post
Đinh Thế Hiển
 

Mình là Hiển. Đơn giản chỉ là một người thích viết lách, chia sẻ cuộc sống hiện tại của mình với các bạn. Hãy kết nối với mình nhé.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments