Cách sử dụng đối tượng Array

Trong post này:

 • Khai báo mảng
 • Khởi tạo các phần tử của mảng
 • Copy Mảng
 • Copy mảng dùng System.arraycopy
 • Clone một mảng
 • Lấy độ dài của mảng
 • Convert giá trị của mảng thành String
 • Convert vector sang Array
 • In giá trị trong mảng
 • Mảng reference
 • In giá trị mảng theo phần tử
 • Mảng đa chiều
 • Truy vấn mảng đa chiều

1. Khai báo mảng

public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  int[] iArr = new int[1];
  int[][] iiArr = new int[1][1];
  int[][][] iiiArr = new int[1][1][1];
  String[] sArr = { "A", "B" };
  String[][] ssArr = { { "A" }, { "B" } };
  String[][][] sssArr = {}; // A 3D empty array of string

  // Print the class name for all arrays
  System.out.println("int[]:" + getClassName(iArr));
  System.out.println("int[][]:" + getClassName(iiArr));
  System.out.println("int[][][]:" + getClassName(iiiArr));
  System.out.println("String[]:" + getClassName(sArr));
  System.out.println("String[][]:" + getClassName(ssArr));
  System.out.println("String[][][]:" + getClassName(sssArr));
 }
 public static String getClassName(Object obj) {
  Class c = obj.getClass();
  String className = c.getName();
  return className;
 }
}

2. Khởi tạo các phần tử của mảng

public class Main {
 private boolean[] bArray = new boolean[3]; // An instance variable
 public Main() {
  for (int i = 0; i < bArray.length; i++) {
   System.out.println("bArray[" + i + "]:" + bArray[i]);
  }
 }

 public static void main(String[] args) {
  int[] myID = new int[3]; // A local array variable
  for (int i = 0; i < myID.length; i++) {
   System.out.println("myID[" + i + "]:" + myID[i]);
  }
  String[] name = new String[3]; // A local array variable
  for (int i = 0; i < name.length; i++) {
   System.out.println("name[" + i + "]:" + name[i]);
  }
 }
}

3. Copy Mảng

import java.util.Arrays;

public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  int[] data = { 1, 2, 3, 4, 5 };

  // Expand the data array to 7 elements
  int[] eData = expandArray(data, 7);

  // Truncate the data array to 3 elements
  int[] tData = expandArray(data, 3);

  System.out.println("Original Array: " + Arrays.toString(data));
  System.out.println("Expanded Array: " + Arrays.toString(eData));
  System.out.println("Truncated Array: " + Arrays.toString(tData));

 }

 // Uses a for-loop to copy an array
 public static int[] expandArray(int[] oldArray, int newlength) {
  int originallength = oldArray.length;
  int[] newArray = new int[newlength];
  int elementsToCopy = 0;

  if (originallength > newlength) {
   elementsToCopy = newlength;
  } else {

  elementsToCopy = originallength;
  }
  for (int i = 0; i < elementsToCopy; i++) {
   newArray[i] = oldArray[i];
  }
  return newArray;
 }
}

4. Copy mảng dùng System.arraycopy

import java.util.Arrays;

public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  int[] data = { 1, 2, 3, 4, 5 };

  // Copy data array to new arrays
  int[] eData = new int[9];
  int[] tData = new int[2];
  System.arraycopy(data, 0, eData, 0, 5);
  System.arraycopy(data, 0, tData, 0, 2);

  System.out.println("Original Array: " + Arrays.toString(data));
  System.out.println("Expanded Array: " + Arrays.toString(eData));
  System.out.println("Truncated Array: " + Arrays.toString(tData));
 }
}

5. Clone một mảng

public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // Create an array of 3 integers 1,2,3
  int[] ids = { 1, 2, 3 };
  int[] clonedIds = (int[]) ids.clone();
  // Create an array of 3 strings.
  String[] names = { "A", "B", "C" };
  String[] clonedNames = (String[]) names.clone();
 }
}

6. Lấy độ dài của mảng

import java.util.ArrayList;

public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  ArrayList<Integer> ids = new ArrayList<>();

  int total = ids.size(); // total will be zero

  System.out.println("ArrayList size is " + total);
  System.out.println("ArrayList elements are " + ids);

  ids.add(new Integer(10)); // Adding an Integer object.
  ids.add(20); // Autoboxing
  ids.add(30); // Autoboxing

  total = ids.size(); // total will be 3

  System.out.println("ArrayList size is " + total);
  System.out.println("ArrayList elements are " + ids);

  ids.clear();

  total = ids.size(); // total will be 0
  System.out.println("ArrayList size is " + total);
  System.out.println("ArrayList elements are " + ids);
 }
}

7. Convert giá trị của mảng thành String

public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  String s1 = String.valueOf('C'); // s1 has "C"
  String s2 = String.valueOf("10"); // s2 has "10"
  String s3 = String.valueOf(true); // s3 has "true"
  String s4 = String.valueOf(2014); // s4 has "2014"
 }
}

import java.util.ArrayList;

public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  ArrayList<String> namelist = new ArrayList<String>();

  // Add some names
  namelist.add("A");
  namelist.add("B");
  namelist.add("C");

  // Get the count of names in the list
  int count = namelist.size();

  for (int i = 0; i < count; i++) {
   String name = namelist.get(i);
   System.out.println(name);
  }

  namelist.remove("A");

  count = namelist.size();

  for (int i = 0; i < count; i++) {
   String name = namelist.get(i);
   System.out.println(name);
  }
 }
}

8. Convert vector sang Array

import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;

public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  ArrayList<String> al = new ArrayList<String>();
  al.add("Java");
  al.add("SQL");
  al.add("Data");

  System.out.println("ArrayList:" + al);
  String[] s1 = new String[al.size()];

  String[] s2 = al.toArray(s1);

  System.out.println("s1 == s2:" + (s1 == s2));
  System.out.println("s1:" + Arrays.toString(s1));
  System.out.println("s2:" + Arrays.toString(s2));

  s1 = new String[1];
  s1[0] = "hello"; // Store hello in first element

  s2 = al.toArray(s1);

  System.out.println("s1 == s2:" + (s1 == s2));
  System.out.println("s1:" + Arrays.toString(s1));
  System.out.println("s2:" + Arrays.toString(s2));
 }
}

9. In giá trị trong mảng

public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  int[] num = { 1, 2 };

  System.out.println("Before swap");
  System.out.println("#1: " + num[0]);
  System.out.println("#2: " + num[1]);

  swap(num);

  System.out.println("After swap");
  System.out.println("#1: " + num[0]);
  System.out.println("#2: " + num[1]);
  }
 public static void swap(int[] source) {
  if (source != null && source.length == 2) {
   // Swap the first and the second elements
   int temp = source[0];
   source[0] = source[1];
   source[1] = temp;
  }
 }
}

10. Mảng reference

import java.util.Arrays;

public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  int[] origNum = { 1, 2, 3 };
  System.out.println("Before method call:" + Arrays.toString(origNum));

  // Pass the array to the method
  tryArrayChange(origNum);

  System.out.println("After method call:" + Arrays.toString(origNum));
 }

 public static void tryArrayChange(int[] num) {
  System.out.println("Inside method-1:" + Arrays.toString(num));
  // Create and store a new int array in num
  num = new int[] { 10, 20 };

  System.out.println("Inside method?2:" + Arrays.toString(num));
 }
}

11. In giá trị mảng theo phần tử

import java.util.Arrays;

public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  int[] origNum = { 1, 2, 3 };
  String[] origNames = { "Java", "SQL" };
  System.out.println("Before method call, origNum:"
  + Arrays.toString(origNum));
  System.out.println("Before method call, origNames:"
  + Arrays.toString(origNames));

  // Call methods passing the arrays
  tryElementChange(origNum);
  tryElementChange(origNames);

  System.out.println("After method call, origNum:"
  + Arrays.toString(origNum));
  System.out.println("After method call, origNames:"
  + Arrays.toString(origNames));
 }

 public static void tryElementChange(int[] num) {
  if (num != null && num.length > 0) {
   num[0] = -1;
  }
 }

 public static void tryElementChange(String[] names) {
  if (names != null && names.length > 0) {
   names[0] = "T";
  }
 }
}

class Item {
 private double price;
 private String name;

 public Item(String name, double initialPrice) {
  this.name = name;
  this.price = initialPrice;
 }

 public double getPrice() {
  return this.price;
 }

 public void setPrice(double newPrice) {
  this.price = newPrice;
 }

 public String toString() {
  return "[" + this.name + ", " + this.price + "]";
 }
}

public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  Item[] myItems = { new Item("Pen", 2.11), new Item("Pencil", 0.10) };
  System.out.println("Before method call #1:" + myItems[0]);
  System.out.println("Before method call #2:" + myItems[1]);

  // Call the method passing the array of Item
  tryStateChange(myItems);

  System.out.println("After method call #1:" + myItems[0]);
   System.out.println("After method call #2:" + myItems[1]);
  }

  public static void tryStateChange(Item[] allItems) {
   if (allItems != null && allItems.length > 0) {
   allItems[0].setPrice(0.38);
  }
 }
}

12. Mảng đa chiều

public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // Create a two-dimensional array of 3 rows
  int[][] raggedArray = new int[3][];

  // Add 2 columns to the first row
  raggedArray[0] = new int[2];

  // Add 1 column to the second row
  raggedArray[1] = new int[1];

  // Add 3 columns to the third row
  raggedArray[2] = new int[3];

  // Assign values to all elements of raggedArr
  raggedArray[0][0] = 1;
  raggedArray[0][1] = 2;
  raggedArray[1][0] = 3;
  raggedArray[2][0] = 4;
  raggedArray[2][1] = 5;
  raggedArray[2][2] = 6;

  // Print all elements. One row at one line
  System.out.println(raggedArray[0][0] + "\t" + raggedArray[0][1]);
  System.out.println(raggedArray[1][0]);
  System.out.println(raggedArray[2][0] + "\t" + raggedArray[2][1] + "\t"
  + raggedArray[2][2]);
 }
}

13. Truy vấn mảng đa chiều

public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  int[][] myArray = new int[3][];
  myArray[0] = new int[2];
  myArray[1] = new int[1];
  myArray[2] = new int[3];

  // Populate the ragged array using for loops
  for (int i = 0; i < myArray.length; i++) {
   for (int j = 0; j < myArray[i].length; j++) {
    myArray[i][j] = i + j;
   }
  }

  // Print the array using for loops
  for (int i = 0; i < myArray.length; i++) {
   for (int j = 0; j < myArray[i].length; j++) {
    System.out.print(myArray[i][j] + "\t");
   }

   // Add a new line after each row is printed
   System.out.println();
  }
 }
}

Rate this post
Click Here to Leave a Comment Below 0 comments