Cách sử dụng đối tượng BufferedReader

Trong post này:

 • Hàm khởi tạo BufferedReader(Reader in)
 • Hàm khởi tạo BufferedReader(Reader in, int sz)
 • Hàm BufferedReader.close()
 • Hàm BufferedReader.mark(int readAheadLimit)
 • Hàm BufferedReader .markSupported ()
 • Hàm BufferedReader.read()
 • Hàm BufferedReader.read(char[] cbuf, int off, int len)
 • Hàm BufferedReader.readLine()
 • Hàm BufferedReader.ready()
 • Hàm BufferedReader.reset()
 • Hàm BufferedReader.skip(long n)

1. Hàm khởi tạo BufferedReader(Reader in)

import java.io.BufferedReader;
import java.io.StringReader;

public class Main {
 public static void main(String[] args) throws Exception {

  String s = "from dinhthehien.com";

  StringReader sr = new StringReader(s);

  BufferedReader br = new BufferedReader(sr);

 }
}

2. Hàm khởi tạo BufferedReader(Reader in, int sz)

import java.io.BufferedReader;
import java.io.StringReader;

public class Main {
 public static void main(String[] args) throws Exception {

  String s = "from dinhthehien.com";

  StringReader sr = new StringReader(s);

  BufferedReader br = new BufferedReader(sr,200);

 }
}

3. Hàm BufferedReader.close()

import java.io.BufferedReader;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;

public class Main {
 public static void main(String[] args) throws Exception {
  InputStream is = new FileInputStream("c:/test.txt");

  InputStreamReader isr = new InputStreamReader(is);

  BufferedReader br = new BufferedReader(isr);

  br.close();

  br.read();

 }
}

4. Hàm BufferedReader.mark(int readAheadLimit)

import java.io.BufferedReader;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;

public class Main {
 public static void main(String[] args) throws Exception {
  InputStream is = new FileInputStream("c:/test.txt");

  InputStreamReader isr = new InputStreamReader(is);

  BufferedReader br = new BufferedReader(isr);

  System.out.println((char) br.read());
  System.out.println((char) br.read());

  br.mark(26);
  System.out.println("mark() invoked");
  System.out.println((char) br.read());
  System.out.println((char) br.read());

  br.reset();
  System.out.println("reset() invoked");
  System.out.println((char) br.read());
  System.out.println((char) br.read());

 }
}

5. Hàm BufferedReader .markSupported ()

import java.io.BufferedReader;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;

public class Main {
 public static void main(String[] args) throws Exception {

  InputStream is = new FileInputStream("c:/test.txt");

  InputStreamReader isr = new InputStreamReader(is);

  BufferedReader br = new BufferedReader(isr);

  boolean bool = false;

  bool = br.markSupported();

  System.out.println("Buffered reader supports mark : " + bool);

 }
}

6. Hàm BufferedReader.read()

import java.io.BufferedReader;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;

public class Main {
 public static void main(String[] args) throws Exception {
  InputStream is = new FileInputStream("c:/test.txt");

  InputStreamReader isr = new InputStreamReader(is);

  BufferedReader br = new BufferedReader(isr);

  int value = 0;
  while ((value = br.read()) != -1) {
   char c = (char) value;
   System.out.println(c);
  }
 }
}

7. Hàm BufferedReader.read(char[] cbuf, int off, int len)

import java.io.BufferedReader;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;

public class Main {
 public static void main(String[] args) throws Exception {
  InputStream is = new FileInputStream("c:/test.txt");

  InputStreamReader isr = new InputStreamReader(is);

  BufferedReader br = new BufferedReader(isr);

  char[] cbuf = new char[is.available()];

  br.read(cbuf, 2, 10);

  for (char c : cbuf) {
   if (c == (char) 0) {
    c = '*';
   }
   System.out.print(c);
  }
 }
}

8. Hàm BufferedReader.readLine()

import java.io.BufferedReader;
import java.io.FileReader;

public class Main {
 public static void main(String[] args) throws Exception {

  String thisLine = null;

  BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader("c:/test.txt"));
  while ((thisLine = br.readLine()) != null) {
   System.out.println(thisLine);
  }
 }
}

9. Hàm BufferedReader.ready()

import java.io.BufferedReader;
import java.io.StringReader;
import java.nio.CharBuffer;

public class Main {
 public static void main(String[] args) throws Exception {

  String s = "from dinhthehien.com";

  StringReader sr = new StringReader(s);

  BufferedReader br = new BufferedReader(sr);

  CharBuffer target = CharBuffer.allocate(s.length());

  if (br.ready()) {
   br.read(target);
  }
  System.out.print(target.array());

 }
}

10. Hàm BufferedReader.reset()

import java.io.BufferedReader;
import java.io.StringReader;

public class Main {
 public static void main(String[] args) throws Exception {

  String s = "from dinhthehien.com";

  StringReader sr = new StringReader(s);

  BufferedReader br = new BufferedReader(sr);

  System.out.println((char) br.read());
  System.out.println((char) br.read());

  br.mark(0);
  System.out.println("mark() invoked");
  System.out.println((char) br.read());
  System.out.println((char) br.read());

  br.reset();
  System.out.println("reset() invoked");
  System.out.println((char) br.read());
  System.out.println((char) br.read());

 }
}

11. Hàm BufferedReader.skip(long n)

import java.io.BufferedReader;
import java.io.StringReader;

public class Main {
 public static void main(String[] args) throws Exception {

  String s = "from dinhthehien.com";

  // create and assign a new string reader
  StringReader sr = new StringReader(s);

  // create new buffered reader
  BufferedReader br = new BufferedReader(sr);

  // reads and prints BufferedReader
  int value = 0;
  while ((value = br.read()) != -1) {
   // skips a character
   br.skip(1);
   System.out.print((char) value);
  }
 }
}

Rate this post
Đinh Thế Hiển
 

Mình là Hiển. Đơn giản chỉ là một người thích viết lách, chia sẻ cuộc sống hiện tại của mình với các bạn. Hãy kết nối với mình nhé.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments