Cách sử dụng đối tượng BufferedWriter

Trong post này : 

 • Hàm khởi tạo BufferedWriter(Writer out)
 • Hàm khởi tạo BufferedWriter(Writer out, int sz)
 • Hàm BufferedWriter.close()
 • Hàm BufferedWriter.flush()
 • Hàm BufferedWriter.newLine()
 • Hàm BufferedWriter.write(char[] cbuf, int off, int len)
 • Hàm BufferedWriter.write(int c)
 • Hàm BufferedWriter.write(String s, int off, int len)

1. Hàm khởi tạo BufferedWriter(Writer out)

import java.io.BufferedWriter;
import java.io.IOException;
import java.io.StringWriter;

public class Main {
 public static void main(String[] args) throws IOException {

  String str = "dinhthehien.com";

  StringWriter sw = new StringWriter();

  BufferedWriter bw = new BufferedWriter(sw);

 }
}

2. Hàm khởi tạo BufferedWriter(Writer out, int sz)

import java.io.BufferedWriter;
import java.io.IOException;
import java.io.StringWriter;

public class Main {
 public static void main(String[] args) throws IOException {

  String str = "dinhthehien.com";

  StringWriter sw = new StringWriter();

  BufferedWriter bw = new BufferedWriter(sw,200);

 }
}

3. Hàm BufferedWriter.close()

import java.io.BufferedWriter;
import java.io.IOException;
import java.io.StringWriter;

public class Main {
 public static void main(String[] args) throws IOException {

  StringWriter sw = new StringWriter();

  BufferedWriter bw = new BufferedWriter(sw);

  bw.append("dinhthehien.com");

  bw.close();

  System.out.println(sw.getBuffer());

  // appending after closing will throw error
  bw.append("2");

  System.out.println(sw.getBuffer());

 }
}

4. Hàm BufferedWriter.flush()

import java.io.BufferedWriter;
import java.io.IOException;
import java.io.StringWriter;

public class Main {
 public static void main(String[] args) throws IOException {

  String letters = "dinhthehien.com";

  StringWriter sw = new StringWriter();

  BufferedWriter bw = new BufferedWriter(sw);

  for (char c : letters.toCharArray()) {

   bw.append(c);

   bw.flush();

   System.out.println(sw.getBuffer());
  }

 }
}

5. Hàm BufferedWriter.newLine()

import java.io.BufferedWriter;
import java.io.IOException;
import java.io.StringWriter;

public class Main {
 public static void main(String[] args) throws IOException {

  String s = "dinhthehien.com";

  StringWriter sw = new StringWriter();

  BufferedWriter bw = new BufferedWriter(sw);

  bw.write(s, 0, 5);

  bw.newLine();

  bw.write(s, 6, s.length() - 6);

  bw.flush();

  System.out.print(sw.getBuffer());

 }
}

6. Hàm BufferedWriter.write(char[] cbuf, int off, int len)

import java.io.BufferedWriter;
import java.io.IOException;
import java.io.StringWriter;

public class Main {
 public static void main(String[] args) throws IOException {

  char[] cbuf = "dinhthehien.com".toCharArray();

  StringWriter sw = new StringWriter();

  BufferedWriter bw = new BufferedWriter(sw);

  bw.write(cbuf, 2, 5);

  bw.flush();

  StringBuffer sb = sw.getBuffer();

  System.out.println(sb);

 }
}

7. Hàm BufferedWriter.write(int c)

import java.io.BufferedWriter;
import java.io.IOException;
import java.io.StringWriter;

public class Main {
 public static void main(String[] args) throws IOException {

 StringWriter sw = new StringWriter();

 BufferedWriter bw = new BufferedWriter(sw);

 for (int i = 65; i <= 90; i++) {
  bw.write(i);
 }

 bw.flush();

 StringBuffer sb = sw.getBuffer();

 System.out.println(sb);

 }
}

8. Hàm BufferedWriter.write(String s, int off, int len)

import java.io.BufferedWriter;
import java.io.IOException;
import java.io.StringWriter;

public class Main {
 public static void main(String[] args) throws IOException {

 String str = "dinhthehien.com";

 // create string writer
 StringWriter sw = new StringWriter();

 // create buffered writer
 BufferedWriter bw = new BufferedWriter(sw);

 // writing string to writer
 bw.write(str,1,4);

 // forces out the characters to string writer
 bw.flush();

 // string buffer is created
 StringBuffer sb = sw.getBuffer();

 System.out.println(sb);

 }
}

Rate this post
Đinh Thế Hiển
 

Mình là Hiển. Đơn giản chỉ là một người thích viết lách, chia sẻ cuộc sống hiện tại của mình với các bạn. Hãy kết nối với mình nhé.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments