Cài đặt môi trường Apache và các config cơ bản

Apache là server được dùng rất phổ biến trong việc quản lý các môi trường triểu khai source code như Tomcat, PHP ... Trong post này chúng ta tìm hiểu cách cài đặt Apache và một số các  cấu hình.

1. Cài đặt Apache

Link download : http://ftp.jaist.ac.jp/pub/apache/httpd/

Ở ví này mình download bản httpd-2.2.25-win32-x86-openssl-0.9.8y.msi

Ở phần cài đặt này thì các bạn cài đặt bình thường như những app khác của window

Chú ý điểm nhỏ là trong màn hình chọn thư mục lưu trữ, thì nếu các bạn dùng từ window 8 trở lên thì các bạn nên chọn thư mục lưu trữ là ở thư mục D ( không nên chọn thư mục mặc định)

Lý do là vì từ window 8 thì việc phân quyền đọc , ghi file sẽ khó hơn rất nhiều so với các version trước vì thế nên để ra ổ D thì sẽ tránh các lỗi liên quan đến config  phân quyền cho file.

Ở ví dụ này mình đang cài trên thư mục  D:\eclipse4.4\apache2.2

Sau khi cài đặt xong thì hãy khởi động lại máy tính.

Tại phần task bar sẽ hiển thị icon Apache như bên dưới

Khi chọn  Chuột phải / Open Apache Monitor

Bật Browser và access :  http://localhost/

Như vậy ta đã cài xong Apache

2. Cài đặt https với Apache

Bước 1:

Mở file  ~\apache2.2\conf \httpd.conf  thay đổi thông tin 2 dòng bên dưới ( mặc định đang là đóng , giờ sẽ open 2 dòng đó )

LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so
 Include conf/extra/httpd-ssl.conf

Chú ý chỉ cần search và bỏ dấu # phía trước đi thôi.

Bước 2:

Mở file ~\apache2.2\conf\extra\httpd-ssl.conf thay đổi các thông tin sau:

SSLCertificateFile "D:/eclipse4.4/apache2.2/conf/ssl/server.crt"
SSLCertificateKeyFile "D:/eclipse4.4/apache2.2/conf/ssl/server.key"

Chú ý đây là 2 file để chứng thực trong https vì thế cần phải trỏ đường dẫn đúng đến. Hai file này lấy từ đâu ra ? thực tế nếu bạn dùng open SSL thì có thể tạo được 2 file này, hoặc down full package Apache thì sẽ có. 

Ở đây mình attach luôn cho các bạn để dùng cho nhanh nhé. link dowload

Sau khi sửa xong , save lại, khởi động lại apache thì xong.

Các bạn access vào  https://localhost

  • Mặc định cổng  https là 443http là 80
  • Trường hợp các bạn muốn đổi lại các cổng này có thể vào file httpd.conf và httpd-ssl.conf để replace lại toàn bộ 2 cổng 80 và 443 thành cổng mà bạn muốn

Ở ví dụ này thì mình đã thay đổi cổng  443 --> 4430

3. Một số lệnh cơ bản với Apache

Ngoài việc dùng công cụ Apache Monitor để điểu khiển, khởi động hay stop Apache, thì ta cũng có thể sử dụng màn hình command line với vài lệnh đơn giản để làm các tác vụ như vậy.

Bật chương trình  cmd của windows

Di chuyển vào thư mục  /bin  của Apache thực hiện mấy lệnh sau

# httpd -k start

# httpd -k stop ( hoặc shutdown )

# httpd -k restart

Ngoài ra có thể dùng lệnh  httpd help  để xem hướng dẫn các lệnh trong Apache.

5 (100%) 1 vote
Đinh Thế Hiển
 

Mình là Hiển. Đơn giản chỉ là một người thích viết lách, chia sẻ cuộc sống hiện tại của mình với các bạn. Hãy kết nối với mình nhé.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments