Cài đặt môi trường maven , các lệnh cơ bản của maven

Maven là môi trường quản lý source code như Ant nhưng khắc phục được nhiều nhược điểm. Cũng như có những ưu điểm như:

  • Tính modul hóa cao
  • Nhiều plugin chức năng khác nhau
  • Hỗ trợ nhiều môi trường
  • Source code tách biệt với thư viện vì thế sẽ có dung lượng nhẹ hơn.

1. Cài đặt Maven

Bước 1:

Download maven tại đây : https://maven.apache.org/download.cgi

Bước 2:

Giản nén và đặt vào thư mục bất kỳ. ( D:\eclipse4.4\apache-maven-3.3.9 )

Bước 3:

Set biến môi trường cho Maven. Cái này các bạn chịu khó search mạng để set trong biến môi trường của windows.

Bước 4:

Bật màn hình cmd gõ lệnh

# mvn -version

Như vậy đã cài đặt xong Maven.

Bước 5:

Trường hợp máy bạn đang trong mạng nội bộ cần pass proxy thì config như sau.

Copy file  settings.xml  trong thư mục  ~\{Maven}\conf\  vào thư mục C:\Users\{username}\.m2\

Thay đổi nội dung thẻ bên dưới cho đúng

<proxies>
<proxy>
<id>optional</id>
<active>true</active>
<protocol>http</protocol>
<username>proxyuser</username>
<password>proxypass</password>
<host>proxy.host.net</host>
<port>80</port>
<nonProxyHosts>local.net|some.host.com</nonProxyHosts>
</proxy>
</proxies>

2. Tạo project với Maven

Sau khi cài đặt xong các bạn tao project Maven như sau :

# mvn -B archetype:generate -DarchetypeGroupId=org.apache.maven.archetypes -DgroupId=com.maven.sample -DartifactId=sampleMaven

Kết quả

[INFO] ----------------------------------------------------------------------------
[INFO] Using following parameters for creating project from Old (1.x) Archetype:
maven-archetype-quickstart:1.0
[INFO] ----------------------------------------------------------------------------
[INFO] Parameter: basedir, Value: C:\sample
[INFO] Parameter: package, Value: com.maven.sample
[INFO] Parameter: groupId, Value: com.maven.sample
[INFO] Parameter: artifactId, Value: sampleMaven
[INFO] Parameter: packageName, Value: com.maven.sample
[INFO] Parameter: version, Value: 1.0-SNAPSHOT
[INFO] project created from Old (1.x) Archetype in dir: C:\sample\sampleMaven
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Total time: 55.357 s
[INFO] Finished at: 2017-02-10T00:40:06+09:00
[INFO] Final Memory: 14M/153M
[INFO] ------------------------------------------------------------------------

Sau khi thực hiện lệnh này thì trong thư mục sẽ xuất hiện project Maven cấu trúc như sau

Có file config pom.xml có nội dung

3. Một số lệnh cơ bản trong Maven

Xóa thu mục build

# mvn clean

Đóng gói

# mvn package

# mvn deploy

# mvn site-deploy

Run Test

# mvn test

Build report

# mvn site

Run checkStyle

# mvn checkstyle:check

Có rất nhiều lệnh trong Maven chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Bên cạnh đó bạn có thể kết hợp nhiều lệnh với nhau để thực hiện

VD : # mvn clean deploy site-deploy

5 (100%) 1 vote
Đinh Thế Hiển
 

Mình là Hiển. Đơn giản chỉ là một người thích viết lách, chia sẻ cuộc sống hiện tại của mình với các bạn. Hãy kết nối với mình nhé.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments