Cài đặt môi trường Ftp và lệnh cơ bản của Ftp

Đôi khi trong qua trình code các bạn cần gấp môi trường FTP để test source code mình. Thế nhưng không lúc nào chúng ra cũng có ngay trên may tính.

Vì thế ở post này mình giới thiệu các bạn cách config một môi trường FTP nhanh và đơn giản để test cho source code.

1. Cài đặt Ftp

Bước 1:

Link download : https://mina.apache.org/ftpserver-project/downloads.html

Trong ví dụ này mình cài đặt bản apache-ftpserver-1.1.0

Bước 2:

Sau khi download package về, bạn copy vào thư mục bất kỳ và giải nén ra. Trong ví dụ này mình đang giải nén vào thư mục D:\eclipse4.4\apache-ftpserver-1.1.0

Cấu trúc thư mục có được như dưới:

Chú ý :

  • bin :  chứa file start ftp
  • common : Chứa file thư viện
  • res : chứ file config và thư mục root của ftp

Bước 3 :

Start server FTP

Sử dụng màn hinh cmd vào thư mục  ~\{ftp}\bin  ( của mình đang là D:\eclipse4.4\apache-ftpserver-1.1.0\bin )

Lệnh :

#ftpd.bat res\conf\ftpd-typical.xml

Kết quả

Using XML configuration file res\conf\ftpd-typical.xml...
FtpServer started

Trong đó  res\conf\ftpd-typical.xml  chính là đường dẫn file config mặc định của Ftp.

Bước 4 :

Login server FTP

Tiếp tục mở màn hình cmd thứ 2 và gõ lệnh

Lệnh :

# ftp
# open localhost 2121

Kết quả

JP-CPP-HienDT1 に接続しました。
220 Service ready for new user.
ユーザー (JP-CPP-HienDT1:(none)): admin
331 User name okay, need password for admin.
パスワード:
230 User logged in, proceed.

Chú ý :  trong qua trình login thì cần phải nhập user / password . ( mặc định là admin / admin )

Như vậy chúng ta đã config thành công môi trường FTP

2. Các lệnh cơ bản trong FTP

Các bạn có thể dùng lệnh help để hiển thì các lệnh trong Ftp

Lệnh kết nối vào Ftp

# open localhost 2121 ---- Sau đó nhập user / password

Lệnh view toàn bộ file thư mục tại folder đang đứng

# dir

200 Command EPRT okay.
150 File status okay; about to open data connection.
-rw------- 1 user group 28 Feb 15 16:43 README.txt
226 Closing data connection.
ftp: 67 バイトが受信されました 0.08秒 0.86KB/秒。

# ls

200 Command EPRT okay.
150 File status okay; about to open data connection.
README.txt
test.txt
226 Closing data connection.
ftp: 25 バイトが受信されました 0.00秒 25000.00KB/秒。

Lệnh tạo thư mục mới

# mkdir test

257 "/test" created.

Lệnh xóa thư mục

# rmdir test

250 "/test" removed.

Lệnh lấy file từ server FTP

# get README.txt

200 Command EPRT okay.
150 File status okay; about to open data connection.
226 Transfer complete.
ftp: 28 バイトが受信されました 0.03秒 0.90KB/秒。

Lệnh gửi file lên server Ftp

# put test.txt -- Nếu copy vào thưc mục không phải root thì cần add đường dẫn vào

200 Command EPRT okay.
150 File status okay; about to open data connection.
226 Transfer complete.
ftp: 15 バイトが送信されました 0.00秒 15000.00KB/秒。

Lệnh close connect đến server Ftp

# bye

221 Goodbye.

Ngoài ra còn rất nhiều lệnh nữa, các bạn có thể tìm hiểu. Nếu có thắc mắc gì hãy comment vào cuối post.

5 (100%) 1 vote
Đinh Thế Hiển
 

Mình là Hiển. Đơn giản chỉ là một người thích viết lách, chia sẻ cuộc sống hiện tại của mình với các bạn. Hãy kết nối với mình nhé.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments