Archive

Category Archives for "Java"

Cách sử dụng đối tượng BufferedWriter

Trong post này : Hàm khởi tạo BufferedWriter(Writer out)Hàm khởi tạo BufferedWriter(Writer out, int sz)Hàm BufferedWriter.close()Hàm BufferedWriter.flush()Hàm BufferedWriter.newLine()Hàm BufferedWriter.write(char[] cbuf, int off, int len)Hàm BufferedWriter.write(int c)Hàm BufferedWriter.write(String s, int off, int len) Đọc thêm : Cách sử dụng đối tượng BufferedReader 1. Hàm khởi tạo BufferedWriter(Writer out) import java.io.BufferedWriter;import java.io.IOException;import java.io.StringWriter;public class Main { public static void […]

Xem chi tiết

Cách sử dụng đối tượng Array

Trong post này:Khai báo mảngKhởi tạo các phần tử của mảngCopy MảngCopy mảng dùng System.arraycopyClone một mảngLấy độ dài của mảngConvert giá trị của mảng thành StringConvert vector sang ArrayIn giá trị trong mảngMảng referenceIn giá trị mảng theo phần tửMảng đa chiềuTruy vấn mảng đa chiều1. Khai báo mảng public class Main { public static […]

Xem chi tiết

Cách sử dụng đối tượng StringBuilder

Trong post này:Lấy độ dài StringBuilderConvert StringBuilder to String1. Lấy độ dài StringBuilder public class Main { public static void main(String[] args) {  StringBuilder sb = new StringBuilder(200); // Capacity:200, length:0  sb.append(“Hello”); // Capacity:200, length:5  int len = sb.length(); // len is assigned 5  int capacity = sb.capacity(); // capacity is assigned 200 }} 2. Convert to String public class Main […]

Xem chi tiết

Cách sử dụng đối tượng String

Trong post này:Lấy độ dài StringSo sánh StringConver String thành CharactersTìm kiếm trong StringTìm vi trí xâu trong StringCắt StringConvert StringReplacing xâu trong StringSwtich StringSwitch Compare String1. Lấy độ dài String public class Main { public static void main(String[] args) {  String str1 = new String();  String str2 = new String(“Hello”);  int len1 = str1.length();  int len2 = str2.length();  // Display […]

Xem chi tiết

Cách sử dụng đối tượng BufferedReader

Trong post này:Hàm khởi tạo BufferedReader(Reader in)Hàm khởi tạo BufferedReader(Reader in, int sz)Hàm BufferedReader.close()Hàm BufferedReader.mark(int readAheadLimit)Hàm BufferedReader .markSupported ()Hàm BufferedReader.read()Hàm BufferedReader.read(char[] cbuf, int off, int len)Hàm BufferedReader.readLine()Hàm BufferedReader.ready()Hàm BufferedReader.reset()Hàm BufferedReader.skip(long n)1. Hàm khởi tạo BufferedReader(Reader in) import java.io.BufferedReader;import java.io.StringReader;public class Main { public static void main(String[] args) throws Exception {  String s = “from dinhthehien.com”;  StringReader sr = […]

Xem chi tiết

Cách sử dụng đối tượng BufferedOutputStream

Trong post này:Khởi tạo BufferedOutputStream (OutputStream out)Khởi tạo BufferedOutputStream (OutputStream out, int size)Hàm BufferedOutputStream.flush()Hàm BufferedOutputStream .write (byte[] b, int off, int len)Hàm BufferedOutputStream .write (int b)1. Khởi tạo BufferedOutputStream (OutputStream out) import java.io.BufferedInputStream;import java.io.BufferedOutputStream;import java.io.ByteArrayOutputStream;import java.io.FileInputStream;public class Main { public static void main(String[] args) throws Exception {  FileInputStream is = new FileInputStream(“c:/test.txt”);  ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream();  BufferedOutputStream bos […]

Xem chi tiết

Cách sử dụng đối tượng BufferedInputStream

Trong post này:Khởi tạo BufferedInputStream (InputStream in)Khởi tạo BufferedInputStream (InputStream in, int size)Hàm BufferedInputStream .available ()Hàm BufferedInputStream.close()Hàm BufferedInputStream.mark(int readlimit)Hàm BufferedInputStream .markSupported ()Hàm BufferedInputStream .read()Hàm BufferedInputStream .read (byte[] b, int off, int len)Hàm BufferedInputStream.reset()Hàm BufferedInputStream.skip(long n)1. Khởi tạo BufferedInputStream (InputStream in) import java.io.BufferedInputStream;import java.io.FileInputStream;import java.io.InputStream;public class Main { public static void main(String[] args) throws Exception {  InputStream is […]

Xem chi tiết

Gửi nhận file với FtpClient – Các xử lý trên FTP server

Trong post này :Kết nối với server FTPLấy danh sách file trên server FTPTạo folder trên server FTPXóa folder trên server FTPGửi file lên server FTPLấy file từ server FTPXóa file trên server FTPBài tham khảo : Cài đặt môi trường Ftp và lệnh cơ bản của Ftp1. Kết nối với server FTP package com.loop.ftp;import […]

Xem chi tiết

Gửi mail trong java sử dụng Gmail SMTP

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu sử dụng JavaMail với server Google SMTPGửi mail với GMail via TLSGửi mail với GMail via SSL1. Các thông tin cần thiếtOutgoing Mail (SMTP) Serverrequires TLS or SSL: smtp.gmail.com (use authentication)Use Authentication: YesPort for TLS/STARTTLS: 587Port for SSL: 465Cấu hình mail server : https://support.google.com/mail/answer/7104828?hl=en&visit_id=1-636269110766936526-2292973163&rd=3Các gói thư viện […]

Xem chi tiết

doGet và doPost trong Servlet

Về doGet và doPost trong Servlet có thể hiểu cơ bản như sau:doGet để xử lý các request có phương thức là get ( nó chính là các url chứa tham số )doPost để xử lý các request có phương thức là post ( nó chính là request đến từ form)1. doGet trong ServletTạo file […]

Xem chi tiết

Xử lý UnZip file trong Java

1. Xử lý UnZip file cơ bảnNôi dung sampleZipFile.zip line content 1 line content 2 line content 3 line content 4 line content 5 line content 6 Tạo class SampleUnzipFile.java package com.loop.zip;import java.io.File;import java.io.FileInputStream;import java.io.FileNotFoundException;import java.io.FileOutputStream;import java.io.IOException;import java.util.zip.ZipEntry;import java.util.zip.ZipInputStream;public class SampleUnzipFile { /** * Create by Cuder */ public static void main(String[] args) {  ZipInputStream zipInputStream = null;  FileInputStream fileInputStream = null;  FileOutputStream […]

Xem chi tiết

Xử lý Zip file trong Java

1. Xử lý Zip file cơ bảnNôi dung sampleZipFile.txt line content 1 line content 2 line content 3 line content 4 line content 5 line content 6 Tạo class SampleZipFile.java package com.loop.zip;import java.io.File;import java.io.FileInputStream;import java.io.FileNotFoundException;import java.io.FileOutputStream;import java.io.IOException;import java.util.zip.ZipEntry;import java.util.zip.ZipOutputStream;public class SampleZipFile { /** * Create by Cuder */ public static void main(String[] args) { ZipOutputStream zipOutputStream = null; FileInputStream fileInputStream = null; try […]

Xem chi tiết

Cấu hình log4j trong java

Tại sao lại cần đến log ? Bạn luôn nhớ rằng dù bất kỳ chương trình tốt đến thế nào cũng phải cần thông tin để bắt lỗi khi có bug xảy ra. Thông thường người ta sẽ sử dụng log để ghi lại quá trình làm việc của user, để khi có vấn đề có […]

Xem chi tiết