Category Archives for "Java"

May 04

Cách sử dụng đối tượng BufferedWriter

By Cuder of {Loop...} | Java Lib

Ví dụ về Cách sử dụng đối tượng BufferedWriter – Xử lý dữ liệu với BufferedWriter Trong post này: Hàm khởi tạo BufferedWriter(Writer out) Hàm khởi tạo BufferedWriter(Writer out, int sz) Hàm BufferedWriter.close() Hàm BufferedWriter.flush() Hàm BufferedWriter.newLine() Hàm BufferedWriter.write(char[] cbuf, int off, int len) Hàm BufferedWriter.write(int c) Hàm BufferedWriter.write(String s, int off, int len) 1. […]

Xem chi tiết
Apr 20

Cách sử dụng đối tượng Array

By Cuder of {Loop...} | Java Lib

Ví dụ về Cách sử dụng đối tượng Array – Xử lý dữ liệu với Array Trong post này: Khai báo mảng Khởi tạo các phần tử của mảng Copy Mảng Copy mảng dùng System.arraycopy Clone một mảng Lấy độ dài của mảng Convert giá trị của mảng thành String Convert vector sang Array In […]

Xem chi tiết
Apr 20

Cách sử dụng đối tượng String

By Cuder of {Loop...} | Java Lib

Ví dụ về Cách sử dụng đối tượng String – Xử lý dữ liệu với String Trong post này: Lấy độ dài String So sánh String Conver String thành Characters Tìm kiếm trong String Tìm vi trí xâu trong String Cắt String Convert String Replacing xâu trong String Swtich String Switch Compare String 1. Lấy độ dài String […]

Xem chi tiết
Apr 20

Cách sử dụng đối tượng BufferedReader

By Cuder of {Loop...} | Java Lib

Ví dụ về Cách sử dụng đối tượng BufferedReader – Xử lý dữ liệu với BufferedReader Trong post này: Hàm khởi tạo BufferedReader(Reader in) Hàm khởi tạo BufferedReader(Reader in, int sz) Hàm BufferedReader.close() Hàm BufferedReader.mark(int readAheadLimit) Hàm BufferedReader .markSupported () Hàm BufferedReader.read() Hàm BufferedReader.read(char[] cbuf, int off, int len) Hàm BufferedReader.readLine() Hàm BufferedReader.ready() Hàm BufferedReader.reset() […]

Xem chi tiết
Apr 20

Cách sử dụng đối tượng BufferedOutputStream

By Cuder of {Loop...} | Java Lib

Ví dụ về Cách sử dụng đối tượng BufferedOutputStream – Xử lý dữ liệu với BufferedOutputStream Trong post này: Khởi tạo BufferedOutputStream (OutputStream out) Khởi tạo BufferedOutputStream (OutputStream out, int size) Hàm BufferedOutputStream.flush() Hàm BufferedOutputStream .write (byte[] b, int off, int len) Hàm BufferedOutputStream .write (int b) 1. Khởi tạo BufferedOutputStream (OutputStream out) 2. Khởi tạo […]

Xem chi tiết
Apr 20

Cách sử dụng đối tượng BufferedInputStream

By Cuder of {Loop...} | Java Lib

Ví dụ về Cách sử dụng đối tượng BufferedInputStream – Xử lý dữ liệu với BufferedInputStream Trong post này: Khởi tạo BufferedInputStream (InputStream in) Khởi tạo BufferedInputStream (InputStream in, int size) Hàm BufferedInputStream .available () Hàm BufferedInputStream.close() Hàm BufferedInputStream.mark(int readlimit) Hàm BufferedInputStream .markSupported () Hàm BufferedInputStream .read() Hàm BufferedInputStream .read (byte[] b, int off, int […]

Xem chi tiết
Apr 08

Servlet kết nối Database

By Cuder of {Loop...} | Java Jdbc , Servlet & Jsp

Việc kết nối với Database của một ứng dụng web là điều luôn cần. Trong Post này chúng tôi giới thiệu với các bạn cách sử dụng servlet kết nối Database sử dụng JDBC thường. 1. Copy thư viện JDBC Copy thư viện Jdbc vào thư mục WEB-INF\lib Tên thư viên : com.mysql.jdbc_5.1.5.jar Chú ý việc […]

Xem chi tiết
Mar 26

Cấu hình log4j trong java

By Cuder of {Loop...} | Java I/O

Tại sao lại cần đến log ? Bạn luôn nhớ rằng dù bất kỳ chương trình tốt đến thế nào cũng phải cần thông tin để bắt lỗi khi có bug xảy ra. Thông thường người ta sẽ sử dụng log để ghi lại quá trình làm việc của user, để khi có vấn đề […]

Xem chi tiết