Archive

Category Archives for "Java Lib"

Cách sử dụng đối tượng BufferedWriter

Trong post này : Hàm khởi tạo BufferedWriter(Writer out)Hàm khởi tạo BufferedWriter(Writer out, int sz)Hàm BufferedWriter.close()Hàm BufferedWriter.flush()Hàm BufferedWriter.newLine()Hàm BufferedWriter.write(char[] cbuf, int off, int len)Hàm BufferedWriter.write(int c)Hàm BufferedWriter.write(String s, int off, int len) Đọc thêm : Cách sử dụng đối tượng BufferedReader 1. Hàm khởi tạo BufferedWriter(Writer out) import java.io.BufferedWriter;import java.io.IOException;import java.io.StringWriter;public class Main { public static void […]

Xem chi tiết

Cách sử dụng đối tượng Array

Trong post này:Khai báo mảngKhởi tạo các phần tử của mảngCopy MảngCopy mảng dùng System.arraycopyClone một mảngLấy độ dài của mảngConvert giá trị của mảng thành StringConvert vector sang ArrayIn giá trị trong mảngMảng referenceIn giá trị mảng theo phần tửMảng đa chiềuTruy vấn mảng đa chiều1. Khai báo mảng public class Main { public static […]

Xem chi tiết

Cách sử dụng đối tượng StringBuilder

Trong post này:Lấy độ dài StringBuilderConvert StringBuilder to String1. Lấy độ dài StringBuilder public class Main { public static void main(String[] args) {  StringBuilder sb = new StringBuilder(200); // Capacity:200, length:0  sb.append(“Hello”); // Capacity:200, length:5  int len = sb.length(); // len is assigned 5  int capacity = sb.capacity(); // capacity is assigned 200 }} 2. Convert to String public class Main […]

Xem chi tiết

Cách sử dụng đối tượng String

Trong post này:Lấy độ dài StringSo sánh StringConver String thành CharactersTìm kiếm trong StringTìm vi trí xâu trong StringCắt StringConvert StringReplacing xâu trong StringSwtich StringSwitch Compare String1. Lấy độ dài String public class Main { public static void main(String[] args) {  String str1 = new String();  String str2 = new String(“Hello”);  int len1 = str1.length();  int len2 = str2.length();  // Display […]

Xem chi tiết

Cách sử dụng đối tượng BufferedReader

Trong post này:Hàm khởi tạo BufferedReader(Reader in)Hàm khởi tạo BufferedReader(Reader in, int sz)Hàm BufferedReader.close()Hàm BufferedReader.mark(int readAheadLimit)Hàm BufferedReader .markSupported ()Hàm BufferedReader.read()Hàm BufferedReader.read(char[] cbuf, int off, int len)Hàm BufferedReader.readLine()Hàm BufferedReader.ready()Hàm BufferedReader.reset()Hàm BufferedReader.skip(long n)1. Hàm khởi tạo BufferedReader(Reader in) import java.io.BufferedReader;import java.io.StringReader;public class Main { public static void main(String[] args) throws Exception {  String s = “from dinhthehien.com”;  StringReader sr = […]

Xem chi tiết

Cách sử dụng đối tượng BufferedOutputStream

Trong post này:Khởi tạo BufferedOutputStream (OutputStream out)Khởi tạo BufferedOutputStream (OutputStream out, int size)Hàm BufferedOutputStream.flush()Hàm BufferedOutputStream .write (byte[] b, int off, int len)Hàm BufferedOutputStream .write (int b)1. Khởi tạo BufferedOutputStream (OutputStream out) import java.io.BufferedInputStream;import java.io.BufferedOutputStream;import java.io.ByteArrayOutputStream;import java.io.FileInputStream;public class Main { public static void main(String[] args) throws Exception {  FileInputStream is = new FileInputStream(“c:/test.txt”);  ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream();  BufferedOutputStream bos […]

Xem chi tiết

Cách sử dụng đối tượng BufferedInputStream

Trong post này:Khởi tạo BufferedInputStream (InputStream in)Khởi tạo BufferedInputStream (InputStream in, int size)Hàm BufferedInputStream .available ()Hàm BufferedInputStream.close()Hàm BufferedInputStream.mark(int readlimit)Hàm BufferedInputStream .markSupported ()Hàm BufferedInputStream .read()Hàm BufferedInputStream .read (byte[] b, int off, int len)Hàm BufferedInputStream.reset()Hàm BufferedInputStream.skip(long n)1. Khởi tạo BufferedInputStream (InputStream in) import java.io.BufferedInputStream;import java.io.FileInputStream;import java.io.InputStream;public class Main { public static void main(String[] args) throws Exception {  InputStream is […]

Xem chi tiết