Archive

Category Archives for "Java"

Tạo web project với Servlet và Jsp

Trong post này sẽ tìm hiểu các tạo web project với Servlet và Jsp trong Tomcat projectTạo và config file ServletTạo file .jsp đơn giản1. Tạo và config file ServletBước 1:Tạo project Tomcat trong Eclipse ( tìm hiểu tại đây  Tích hợp Tomcat vào Eclipse)Bước 2:Tạo package chưa source servlet ( ở đây mình tạo […]

Xem chi tiết

Sử dụng thư viện NIO để đọc ghi file trong Java

1. Đọc FileTạo class ReadFileWithJavaNIO.java package com.loop.io;import java.io.File;import java.io.IOException;import java.nio.file.Files;import java.util.ArrayList;public class ReadFileWithJavaNIO { /** * Create by Cuder * * @throws IOException */ public static void main(String[] args) throws IOException {  File f = new File(“resource/textFile.txt”);  ArrayList<String> res = (ArrayList<String>) Files.readAllLines(f  .toPath());  for (int i = 0; i < res.size(); i++) {   System.out.println(res.get(i));  } }} Kết quả Line 1 Line 2 Line 3 Line 4 Line 5 2. […]

Xem chi tiết

Sử dụng BufferedWriter để ghi file trong Java

1. Ghi file cơ bản sử dụng java BufferedWriterTạo class WriteNewFileWithBufferedWriter.java package com.loop.io;import java.io.BufferedWriter;import java.io.FileWriter;import java.io.IOException;public class WriteNewFileWithBufferedWriter { /** * * Create by Cuder */ public static void main(String[] args) {  String outputFile = “resource/fileWrite1.txt”;  BufferedWriter bw = null;  FileWriter fw = null;  try {   fw = new FileWriter(outputFile);   bw = new BufferedWriter(fw);   for (int i = 0; i < 10; i++) {    bw.write(“line content : ” […]

Xem chi tiết

Sử dụng OutputStreamWriter để ghi file trong Java

1. Ghi file cơ bản sử dụng java OutputStreamWriterTạo class WriteNewFileWIthOutputStreamWriter.java package com.loop.io;import java.io.FileOutputStream;import java.io.IOException;import java.io.OutputStreamWriter;public class WriteNewFileWIthOutputStreamWriter { /** * * Create by Cuder */ public static void main(String[] args) throws IOException {  FileOutputStream fout = null;  OutputStreamWriter out = null;  try {   fout = new FileOutputStream(“resource/fileWrite3.txt”);   out = new OutputStreamWriter(fout, “UTF-8”);   for (int i = 0; i < 10; i++) {    out.write(“line content : ” […]

Xem chi tiết

Sử dụng FileOutputStream để ghi file trong Java

1. Ghi file cơ bản sử dụng java FileOutputStreamTạo class WriteNewFileWIthFileOutputStream .java package com.loop.io;import java.io.FileOutputStream;import java.io.IOException;public class WriteNewFileWIthFileOutputStream { /** * * Create by Cuder * */ public static void main(String[] args) throws IOException {  FileOutputStream fout = null;  try {   fout = new FileOutputStream(“resource/fileWrite5.txt”);   for (int i = 0; i < 10; i++) {    fout.write((“line content : ” + (i + 1) + “\n”).getBytes());   }  } catch […]

Xem chi tiết

Sử dụng InputStreamReader để đọc file trong Java

1. Đọc file cơ bản sử dụng java InputStreamReaderNội dung file textFile.txt Line 1Line 2Line 3Line 4Line 5 Tạo class ReadFileWIthInputStreamReader.java package com.loop.io;import java.io.FileInputStream;import java.io.IOException;import java.io.InputStreamReader;public class ReadFileWIthInputStreamReader { /** * * Create by Cuder */ public static void main(String[] args) throws IOException {  FileInputStream fin = null;  InputStreamReader in = null;  try {   fin = new FileInputStream(“resource/textFile.txt”);   in = new InputStreamReader(fin, “UTF8”);   int contents;   while ((contents […]

Xem chi tiết

So sánh Statement và PreparedStatement

1. Ví dụTạo class StatementVsPreparedStatement.java package com.loop.sql;import java.sql.Connection;import java.sql.DriverManager;import java.sql.PreparedStatement;import java.sql.ResultSet;import java.sql.SQLException;import java.sql.Statement;public class StatementVsPreparedStatement { /** * Create by Cuder */ public static void main(String[] args) throws SQLException {  String userName = “loopUse1”;  Connection con = null;  Statement stmt = null;  ResultSet rs = null;  try {   Class.forName(“com.mysql.jdbc.Driver”);   con = DriverManager.getConnection(“jdbc:mysql://localhost:3306/loopTest”, “root”, “root”);   stmt = con.createStatement();   rs = stmt.executeQuery(“select * from userlogin where userN = ‘” + […]

Xem chi tiết

Insert , update, delete dữ liệu trong Java với JDBC

Phần tạo database và một số câu lệnh truy vấn đơn giản các bạn có thể xem tại đây.1. Xử lý insertTrước khi thực hiện MariaDB [loopTest]# select * from userlogin;+———-+———–+| userN | passW |+———-+———–+| loopUse1 | loopPass9 || loopUse2 | loopPass2 |+———-+———–+2 rows in set (0.00 sec) Tạo class InsertDataMysql.java package com.loop.sql;import java.sql.Connection;import java.sql.DriverManager;import […]

Xem chi tiết

So sánh String và StringBuffer

1. Code sampleChúng ta cùng tìm hiểu ví dụ bên dưới để cùng so sánh String và StringBuffer.Tạo class StringVsStringBuffer.java package com.loop.io;import java.sql.Timestamp;/*** @author Cuder**/public class StringVsStringBuffer { /** * Create by Cuder */ public static void main(String[] args) {  System.out.println(“Start time to plus 100000 String : ” + new Timestamp(System.currentTimeMillis()));  String str = “”;  for (int i = 0; i < […]

Xem chi tiết

Sử dụng FileInputStream để đọc file trong Java

Đọc file cơ bản sử dụng java FileInputStreamNội dung file text : Line 1Line 2Line 3Line 4Line 5 Tạo class ReadTextFile.java package com.loop.io;import java.io.File;import java.io.FileInputStream;import java.io.IOException;public class ReadTextFile { public static void main(String[] args) {  File file = new File(“resource/textFile.txt”);  FileInputStream fis = null;  try {   fis = new FileInputStream(file);   System.out.println(“Tổng số bytes : ” + fis.available());   int content;   while ((content = fis.read()) […]

Xem chi tiết

Nhập xuất dữ liệu với java

Xuất nhập dữ liệu luôn là những bài học đầu tiên của bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào. Vì thế ở bài này mình sẽ giới thiệu các ví dụ xuất nhập cơ bản với java sử dụng đối tượng System.out.println() để in các thông báo ra màn hình consol.Bên cạnh đó một số […]

Xem chi tiết