Archive

Category Archives for "Java"

Insert , update, delete dữ liệu trong Java với JDBC

Phần tạo database và một số câu lệnh truy vấn đơn giản các bạn có thể xem tại đây.1. Xử lý insertTrước khi thực hiện MariaDB [loopTest]# select * from userlogin;+———-+———–+| userN | passW |+———-+———–+| loopUse1 | loopPass9 || loopUse2 | loopPass2 |+———-+———–+2 rows in set (0.00 sec) Tạo class InsertDataMysql.java package com.loop.sql;import java.sql.Connection;import java.sql.DriverManager;import […]

Xem chi tiết

Truy vấn dữ liệu trong java với JDBC

Thông qua ví dụ bên dưới chúng ta sẽ tìm hiểu làm sao để truy vấn dữ liệu trong java với JDBC. Trước hết các bạn cần có database, ở đây mình sẽ dùng Mysql. Các bạn có thể dùng nhiều cách để cài đặt môi trường Mysql. Hiện tại mình đang dùng database MySql […]

Xem chi tiết

So sánh String và StringBuffer

1. Code sampleChúng ta cùng tìm hiểu ví dụ bên dưới để cùng so sánh String và StringBuffer.Tạo class StringVsStringBuffer.java package com.loop.io;import java.sql.Timestamp;/*** @author Cuder**/public class StringVsStringBuffer { /** * Create by Cuder */ public static void main(String[] args) {  System.out.println(“Start time to plus 100000 String : ” + new Timestamp(System.currentTimeMillis()));  String str = “”;  for (int i = 0; i < […]

Xem chi tiết

Sử dụng FileInputStream để đọc file trong Java

Đọc file cơ bản sử dụng java FileInputStreamNội dung file text : Line 1Line 2Line 3Line 4Line 5 Tạo class ReadTextFile.java package com.loop.io;import java.io.File;import java.io.FileInputStream;import java.io.IOException;public class ReadTextFile { public static void main(String[] args) {  File file = new File(“resource/textFile.txt”);  FileInputStream fis = null;  try {   fis = new FileInputStream(file);   System.out.println(“Tổng số bytes : ” + fis.available());   int content;   while ((content = fis.read()) […]

Xem chi tiết

Nhập xuất dữ liệu với java

Xuất nhập dữ liệu luôn là những bài học đầu tiên của bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào. Vì thế ở bài này mình sẽ giới thiệu các ví dụ xuất nhập cơ bản với java sử dụng đối tượng System.out.println() để in các thông báo ra màn hình consol.Bên cạnh đó một số […]

Xem chi tiết