Category Archives for "Servlet & Jsp"

Apr 08

Servlet kết nối Database

By Cuder of {Loop...} | Java Jdbc , Servlet & Jsp

Việc kết nối với Database của một ứng dụng web là điều luôn cần. Trong Post này chúng tôi giới thiệu với các bạn cách sử dụng servlet kết nối Database sử dụng JDBC thường. 1. Copy thư viện JDBC Copy thư viện Jdbc vào thư mục WEB-INF\lib Tên thư viên : com.mysql.jdbc_5.1.5.jar Chú ý việc […]

Xem chi tiết