Archive

Category Archives for "CentOS"

Hướng dẫn cài đặt môi trường phát triển trên CentOS

Hướng dẫn tổng hợp cài đặt trên môi trường phát triển trên CentOSJavaApacheTomcatPostgressMySqlRedmineHướng dẫn config từ package, chứ không config auto dùng các trình quản lý như YUM.Link download package :  http://mirror.centos.org/centos/5/os/i386/CentOS/1. Cài đặt JavaCác package cần thiết: jdk-1_5_0_10-linux-i586-rpm.bin Xóa toàn bộ các version java cũ trên CentOS : # rpm -qa|grep javagcc-java-3.4.6-3java-1.4.2-gcj-compat-1.4.2.0-27jpp# rpm -e […]

Xem chi tiết