Cấu hình Eclipse – Format code, Text Editors

Bạn vừa cài đặt Eclipse vì thế bạn cần cấu hình các thông số trên Eclipse sao cho có thể đáp ứng được format code của bạn. Trong bài này mình sẽ hướng dẫn bạn cách Cấu hình Eclipse cho một số chức năng quan trọng.

  • Format Text Editor.
  • Format source.
  • Template.

Bài liên quan : Giới thiệu cơ bản về Eclipse

1. Format Text Editor

Window -> Preferences -> General -> Editors -> Text Editors

Cấu hình Eclipse - Format code, Findbug, Checkstyle

Display tab width : Mục này định nghĩa số space khi sử dụng tab, thông thường sẽ để là 4. Còn tùy dự án theo khách hàng bạn có thể set con số phù hợp.

Insert spaces  for tabs : Mục này nếu chọn thì khi tabs sẽ insert thành số spaces đã được định nghĩa tại Display tab width còn không sẽ hiển thị 1 tabs.

Highlight current line : Mục này nếu chọn thì khi chuột ở dòng nào thì dòng đó sẽ được highlight màu xanh còn không thì sẽ không có màu.

Show print margin ( Print margin column) : Mục này để định nghĩa số ký tự cho một dòng, nếu điền mục này thì khi sử dụng Ctrl + Shift + F thì code sẽ được format xuống dòng như con số đã được nhập vào.

Show line numbers : Chọn để hiển thị số dòng bên lề trái của Editor. Thường sẽ chọn để cho dễ nhìn.

Show whitespace characters : Khi chon mục này thì các ký tự trống sẽ được hiển thị ký tự đặc biệt để nhận biết được khoảng trống. Mình thường chọn để nhìn cho rõ.

Vùng appearance color option : Vùng này để set màu hiển thì cho từng tác vụ, thông thường mình sẽ để mặc định. Nhưng nếu bạn thích màu mè thì có thể sửa lại.

Cấu hình Eclipse - Format code, Findbug, Checkstyle

2.Format source

Window -> Preferences -> Java -> Editors -> Syntax Coloring

Cấu hình Eclipse - Format code, Findbug, Checkstyle

Phần này dùng để set màu cho từng đối tượng text trong Editor của Java. Cách làm thì bạn có thể chọn từng Element trong vùng Element, sau đó chọn màu vào chọn một trong nhưng kiểu chữ hiện thị

  • Bold
  • Italic
  • Strickethrough
  • Underline

3. Templates

Window -> Preferences -> Java -> Editors -> Templates

Cấu hình Eclipse - Format code, Findbug, Checkstyle

Phần này dùng để định nghĩa format source của từng item code.

Cách làm thì các bạn chọn item cần sửa đổi rồi chọn Edit sau đó sửa lại rồi OK.

Ngoài ra các bạn có thể chọn chức năng Import / Export để thêm hoặc xuất ra template code để dùng cho các mày khác.

Rate this post
Đinh Thế Hiển
 

Mình là Hiển. Đơn giản chỉ là một người thích viết lách, chia sẻ cuộc sống hiện tại của mình với các bạn. Hãy kết nối với mình nhé.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments