doGet và doPost trong Servlet

Về doGet và doPost trong Servlet có thể hiểu cơ bản như sau:

 • doGet để xử lý các request có phương thức là get ( nó chính là các url chứa tham số )
 • doPost để xử lý các request có phương thức là post ( nó chính là request đến từ form)

1. doGet trong Servlet

Tạo file SampleGetData.jsp

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=ISO-8859-1"
pageEncoding="ISO-8859-1"%>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
<title>Insert title here</title>
</head>
<body>
<h1>Sample Get Data</h1>
<form action="SampleGetDataServlet" method="get">
Nhap Ten : <input type="text" name="name" /> <input type="submit"
value="Send" />
</form>

</body>
</html>

Tạo class SampleGetDataServlet.java

package com.loop.servlet.io;

import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;

import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

public class SampleGetDataServlet extends HttpServlet {

 private static final long serialVersionUID = 1L;

 /**
 * Create by Cuder
 *
 */
 public void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse res) throws ServletException, IOException {
  PrintWriter out;
  String name = req.getParameter("name");
  res.setContentType("text/html; charset=UTF-8");
  out = res.getWriter();
  out.println("<html><body>");
  out.println("<h1>Ten vua nhap : " + name + "</h1>");
  out.println("</body></html>");
 }
}

Thêm nội dung mapping sau vào file web.xml

<servlet>
<servlet-name>SampleGetDataServlet</servlet-name>
<servlet-class>com.loop.servlet.io.SampleGetDataServlet</servlet-class>
</servlet>

<servlet-mapping>
<servlet-name>SampleGetDataServlet</servlet-name>
<url-pattern>/SampleGetDataServlet/*</url-pattern>
 </servlet-mapping>

Kết quả sau khi run

doGet và doPost trong Servlet
doGet và doPost trong Servlet

2. doPost trong Servlet

Tạo file SamplePostData.jsp

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=ISO-8859-1"
pageEncoding="ISO-8859-1"%>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
<title>Insert title here</title>
</head>
<body>
<h1>Sample Post Data</h1>

<form action="SamplePostDataServlet" method="post">
Nhap Ten : <input type="text" name="name" /> <input type="submit"
value="Send" />
</form>

</body>
 </html>

Tạo class SamplePostDataServlet.java

package com.loop.servlet.io;

import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;

import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

public class SamplePostDataServlet extends HttpServlet {

 private static final long serialVersionUID = 1L;

 /**
 * Create by Cuder
 *
 */
 public void doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse res) throws ServletException, IOException {
  PrintWriter out;
  String name = req.getParameter("name");
  res.setContentType("text/html; charset=UTF-8");
  out = res.getWriter();
  out.println("<html><body>");
  out.println("<h1>Ten vua nhap : " + name + "</h1>");
  out.println("</body></html>");
 }
}

Thêm nội dung mapping sau vào file web.xml

<servlet>
<servlet-name>SamplePostDataServlet</servlet-name>
<servlet-class>com.loop.servlet.io.SamplePostDataServlet</servlet-class>
</servlet>

<servlet-mapping>
<servlet-name>SamplePostDataServlet</servlet-name>
<url-pattern>/SamplePostDataServlet/*</url-pattern>
 </servlet-mapping>

Kết quả sau khi run

doGet và doPost trong Servlet
doGet và doPost trong Servlet
Rate this post
Đinh Thế Hiển
 

Mình là Hiển. Đơn giản chỉ là một người thích viết lách, chia sẻ cuộc sống hiện tại của mình với các bạn. Hãy kết nối với mình nhé.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments