Giới thiệu cơ bản về Eclipse

Bài này giới thiệu cơ bản với các bạn về Eclipse, cài đặt cách sử dụng, plugin …

Vì eclipse là bản portable nên có thể download về và dùng ngay. Chú ý cần có môi trường JRE hoặc cài bản JDK.

Link download : https://eclipse.org/downloads/

Giới thiệu giao diện cơ bản

Vùng 1 :

Menu bar của Eclipse, vùng này chứa các tác vụ thực hiện các chức năng của Eclipse.

Bình thường thì chỉ cần chú ý : File , Project, Run, Window , Help. Đây là các phần sẽ dùng khá nhiều.

Vùng 2 :

Thanh điều hướng nhanh trong menu bar.

Có thể thêm và xóa bỏ bớt các điều hướng bằng cách Window -> Perspective -> Customize Perspective

Tại bảng lựa chọn có thể thêm bớt các tác vụ điều hướng nhanh như mong muốn.

Vùng 3 :

Vùng Open Perspective. Vùng này sẽ quyết định hiển thị vùng 4.

Có thể thêm và xóa bỏ bớt các điều hướng bằng cách Window -> Perspective -> Open Perspective

Vùng 4 :

Vùng Show View. Vùng này tùy thuộc vào ngôn ngữ đang code sẽ hiển thị

VD : java -> Package Explorer , PHP -> PHP Explorer

Có thể thêm và xóa bỏ bớt các điều hướng bằng cách Window -> Show View -> Chọn Item (Other)

Vùng 5 :

Vùng hiển thị kết quả , debug, lỗi … Trên hình đang hiển thị kết quả khi chạy chương trình Helloworld

Có thể thêm và xóa bỏ bớt các điều hướng bằng cách Window -> Show View -> Chọn Item (Other)

Vùng 6 :

Vùng này là quan trọng nhất, đây là vùng editor để ta soạn thảo code.

Trên hình đang hiển thị code sample của VD Helloworld.

Chú ý: Nhìn chung Eclipse là tool rất linh hoạt, chính vì thế việc sắp xếp, hiển thị các vùng có thể kéo thả vào các vị trị theo ý thích và thói quan mỗi cá nhân.

Các phím tắt cơ bản

Nói chung là mình cũng khá ít khi dùng các phím tắt của Eclipse nhưng có vài nhóm phím mình hay dùng trong quá trình soạn thảo để format code :

  • Format code : Ctrl + Shift + F
  • Xóa import thừa : Ctrl + Shift + O
  • View method : Ctrl + O
  • Nhảy line : Ctrl + L
  • Tìm kiếm Class : Ctrl + Shift + R
  • Refactor biến : Alt + Shift + R
Rate this post
Đinh Thế Hiển
 

Mình là Hiển. Đơn giản chỉ là một người thích viết lách, chia sẻ cuộc sống hiện tại của mình với các bạn. Hãy kết nối với mình nhé.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments