1

Gửi mail trong java sử dụng Gmail SMTP

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu sử dụng JavaMail với server Google SMTP

 • Gửi mail với GMail via TLS
 • Gửi mail với GMail via SSL

1. Các thông tin cần thiết

Outgoing Mail (SMTP) Server

requires TLS or SSL: smtp.gmail.com (use authentication)

Use Authentication: Yes

Port for TLS/STARTTLS: 587

Port for SSL: 465

Cấu hình mail server : https://support.google.com/mail/answer/7104828?hl=en&visit_id=1-636269110766936526-2292973163&rd=3

Các gói thư viện cần thêm vào:

2. Gửi mail với GMail via TLS

package com.loop.mail;

import java.util.Properties;

import javax.mail.Message;
import javax.mail.MessagingException;
import javax.mail.PasswordAuthentication;
import javax.mail.Session;
import javax.mail.Transport;
import javax.mail.internet.InternetAddress;
import javax.mail.internet.MimeMessage;

public class SampleSendMailTLS {

 public static void main(String[] args) {

  final String username = "xxxxxxxxxxxxxx";
  final String password = "xxxxxxxxxxxxxx";

  Properties props = new Properties();
  props.put("mail.smtp.auth", "true");
  props.put("mail.smtp.starttls.enable", "true");
  props.put("mail.smtp.host", "xxxxxxxxxxxxxx");
  props.put("mail.smtp.port", "587");
  Session session = Session.getInstance(props,
  new javax.mail.Authenticator() {
   protected PasswordAuthentication getPasswordAuthentication() {
    return new PasswordAuthentication(username, password);
   }
  });
  try {
   Message message = new MimeMessage(session);
   message.setFrom(new InternetAddress("xxxxxxxxxxxxxx"));
   message.setRecipients(Message.RecipientType.TO,
   InternetAddress.parse("xxxxxxxxxxxxxx"));
   message.setSubject("Testing Subject");
   message.setText("Dear Dinh The Hien," + "\n\n Khong duoc spam Mail!");
   Transport.send(message);
   System.out.println("Done");
  } catch (MessagingException e) {
   throw new RuntimeException(e);
  }
 }
}

3. Gửi mail với GMail via SSL

package com.loop.mail;

import java.util.Properties;

import javax.mail.Message;
import javax.mail.MessagingException;
import javax.mail.PasswordAuthentication;
import javax.mail.Session;
import javax.mail.Transport;
import javax.mail.internet.InternetAddress;
import javax.mail.internet.MimeMessage;

/**
* Create by Cuder
*
*/
public class SampleSendMailSSL {

 public static void main(String[] args) {
  Properties props = new Properties();
  props.put("mail.smtp.host", "smtp.gmail.com");
  props.put("mail.smtp.socketFactory.port", "465");
  props.put("mail.smtp.socketFactory.class",
  "javax.net.ssl.SSLSocketFactory");
  props.put("mail.smtp.auth", "true");
  props.put("mail.smtp.port", "465");

  Session session = Session.getDefaultInstance(props,
  new javax.mail.Authenticator() {
   protected PasswordAuthentication getPasswordAuthentication() {
    return new PasswordAuthentication("xxxxxxxxxxxxxx","xxxxxxxxxxxxxx");
   }
  });
  try {
   Message message = new MimeMessage(session);
   message.setFrom(new InternetAddress("xxxxxxxxxxxxxx"));
   message.setRecipients(Message.RecipientType.TO,
   InternetAddress.parse("xxxxxxxxxxxxxx"));
   message.setSubject("Testing Subject");
   message.setText("Dear Dinh The Hien," + "\n\n Khong duoc spam Mail!");
   Transport.send(message);
   System.out.println("Done");
  } catch (MessagingException e) {
   throw new RuntimeException(e);
  }
 }
}

Chú ý : hiện tại Google đang chặn không cho gửi thông qua giao thức TLS

Rate this post
Đinh Thế Hiển
 

Mình là Hiển. Đơn giản chỉ là một người thích viết lách, chia sẻ cuộc sống hiện tại của mình với các bạn. Hãy kết nối với mình nhé.

Click Here to Leave a Comment Below 1 comments