Gửi nhận file với FtpClient – Các xử lý trên FTP server

Trong post này :

 • Kết nối với server FTP
 • Lấy danh sách file trên server FTP
 • Tạo folder trên server FTP
 • Xóa folder trên server FTP
 • Gửi file lên server FTP
 • Lấy file từ server FTP
 • Xóa file trên server FTP

Bài tham khảo : Cài đặt môi trường Ftp và lệnh cơ bản của Ftp

1. Kết nối với server FTP

package com.loop.ftp;

import java.io.IOException;
import java.net.SocketException;

import org.apache.commons.net.ftp.FTP;
import org.apache.commons.net.ftp.FTPClient;

public class ConnectionFTP {

 /**
 * Create by Cuder
 */
 public static void main(String[] args) {
  FTPClient client = new FTPClient();
  try {
   client.connect("localhost", 2121);
   if (!client.login("admin", "admin")) {
    throw new Exception("Login fail!");
   }
   client.enterRemotePassiveMode();
   client.setFileType(FTP.BINARY_FILE_TYPE);

   System.out.println("Login is OK");
  } catch (SocketException e) {
   e.printStackTrace();
  } catch (IOException e) {
   e.printStackTrace();
  } catch (Exception e) {
   e.printStackTrace();
  } finally {
   if (null != client && client.isConnected()) {
    try {
     client.logout();
     client.disconnect();
    } catch (IOException e) {
     e.printStackTrace();
    }
   }
  }
 }
}

2. Lấy danh sách file trên server FTP

package com.loop.ftp;

import java.io.IOException;
import java.net.SocketException;

import org.apache.commons.net.ftp.FTP;
import org.apache.commons.net.ftp.FTPClient;
import org.apache.commons.net.ftp.FTPFile;

public class ListFileOnServerFTP {

 /**
 * Create by Cuder
 */
 public static void main(String[] args) {
  FTPClient client = new FTPClient();
  try {
   client.connect("localhost", 2121);
   if (!client.login("admin", "admin")) {
    throw new Exception("Login fail!");
   }
   client.enterRemotePassiveMode();
   client.setFileType(FTP.BINARY_FILE_TYPE);

   System.out.println("Login is OK");

   FTPFile[] ftpFiles = client.listFiles();
   for (FTPFile ftpFile : ftpFiles) {
    // Check if FTPFile is a regular file
    if (ftpFile.getType() == FTPFile.FILE_TYPE) {
     System.out.println("FTPFile: " + ftpFile.getName());
    }
   }
  } catch (SocketException e) {
   e.printStackTrace();
  } catch (IOException e) {
   e.printStackTrace();
  } catch (Exception e) {
   e.printStackTrace();
  } finally {
   if (null != client && client.isConnected()) {
    try {
     client.logout();
     client.disconnect();
    } catch (IOException e) {
     e.printStackTrace();
    }
   }
  }
 }
}

3. Tạo folder trên server FTP

package com.loop.ftp;

import java.io.IOException;
import java.net.SocketException;

import org.apache.commons.net.ftp.FTP;
import org.apache.commons.net.ftp.FTPClient;

public class CreateFolderIntoFTPServer {

 /**
 * Create by Cuder
 */
 public static void main(String[] args) {
  FTPClient client = new FTPClient();
  try {
   client.connect("localhost", 2121);
   if (!client.login("admin", "admin")) {
    throw new Exception("Login fail!");
   }
   client.enterRemotePassiveMode();
   client.setFileType(FTP.BINARY_FILE_TYPE);
   System.out.println("Login is OK");
   client.makeDirectory("/test");
   System.out.println("Tao folder test is ok");
  } catch (SocketException e) {
   e.printStackTrace();
  } catch (IOException e) {
   e.printStackTrace();
  } catch (Exception e) {
   e.printStackTrace();
  } finally {
   if (null != client && client.isConnected()) {
    try {
     client.logout();
     client.disconnect();
    } catch (IOException e) {
     e.printStackTrace();
    }
   }
  }
 }
}

4. Xóa folder trên server FTP

package com.loop.ftp;

import java.io.IOException;
import java.net.SocketException;

import org.apache.commons.net.ftp.FTP;
import org.apache.commons.net.ftp.FTPClient;

public class DeleteFolderIntoFTPServer {

 /**
 * Create by Cuder
 */
 public static void main(String[] args) {
  FTPClient client = new FTPClient();
  try {
   client.connect("localhost", 2121);
   if (!client.login("admin", "admin")) {
    throw new Exception("Login fail!");
   }
   client.enterRemotePassiveMode();
   client.setFileType(FTP.BINARY_FILE_TYPE);

   System.out.println("Login is OK");

   client.rmd("/test");
   System.out.println("Xoa folder test is ok");

  } catch (SocketException e) {
   e.printStackTrace();
  } catch (IOException e) {
   e.printStackTrace();
  } catch (Exception e) {
   e.printStackTrace();
  } finally {
   if (null != client && client.isConnected()) {
    try {
     client.logout();
     client.disconnect();
    } catch (IOException e) {
     e.printStackTrace();
    }
   }
  }
 }
}

5. Gửi file lên server FTP

package com.loop.ftp;

import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.IOException;
import java.net.SocketException;

import org.apache.commons.net.ftp.FTP;
import org.apache.commons.net.ftp.FTPClient;

public class SendFileToServerFTP {

 /**
 * Create by Cuder
 */
 public static void main(String[] args) {
  FTPClient client = new FTPClient();
  try {
   client.connect("localhost", 2121);
   if (!client.login("admin", "admin")) {
    throw new Exception("Login fail!");
   }
   client.enterRemotePassiveMode();
   client.setFileType(FTP.BINARY_FILE_TYPE);

   System.out.println("Login is OK");

   File file = new File("resource/textFile.txt");
   FileInputStream fileInputStream = new FileInputStream(file);
   client.storeFile("/test/" + file.getName(), fileInputStream);

   System.out.println(" send file : " + file.getName() + " thanh cong. ");
  } catch (SocketException e) {
   e.printStackTrace();
  } catch (IOException e) {
   e.printStackTrace();
  } catch (Exception e) {
   e.printStackTrace();
  } finally {
   if (null != client && client.isConnected()) {
    try {
     client.logout();
     client.disconnect();
    } catch (IOException e) {
     e.printStackTrace();
    }
   }
  }
 }
}

6. Lấy file từ server FTP

package com.loop.ftp;

import java.io.File;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.net.SocketException;

import org.apache.commons.net.ftp.FTP;
import org.apache.commons.net.ftp.FTPClient;
import org.apache.commons.net.ftp.FTPFile;

public class GetFileFromServerFTP {

 /**
 * Create by Cuder
 */
 public static void main(String[] args) {
  FTPClient client = new FTPClient();
  try {
   client.connect("localhost", 2121);
   if (!client.login("admin", "admin")) {
    throw new Exception("Login fail!");
   }
   client.enterRemotePassiveMode();
   client.setFileType(FTP.BINARY_FILE_TYPE);

   System.out.println("Login is OK");

   FTPFile ftpfile = client.listFiles()[0];
   File file = new File("resource/readme.txt");
   FileOutputStream fileOutputStream = new FileOutputStream(file);
   client.retrieveFile(ftpfile.getName(), fileOutputStream);

   System.out.println(" get file file : " + ftpfile.getName() + " thanh cong. ");
  } catch (SocketException e) {
   e.printStackTrace();
  } catch (IOException e) {
   e.printStackTrace();
  } catch (Exception e) {
   e.printStackTrace();
  } finally {
   if (null != client && client.isConnected()) {
    try {
     client.logout();
     client.disconnect();
    } catch (IOException e) {
     e.printStackTrace();
    }
   }
  }
 }
}

7. Xóa file trên server FTP

package com.loop.ftp;

import java.io.IOException;
import java.net.SocketException;

import org.apache.commons.net.ftp.FTP;
import org.apache.commons.net.ftp.FTPClient;

public class DeleteFileOnServerFTP {

 /**
 * Create by Cuder
 */
 public static void main(String[] args) {
  FTPClient client = new FTPClient();
  try {
   client.connect("localhost", 2121);
   if (!client.login("admin", "admin")) {
    throw new Exception("Login fail!");
   }
   client.enterRemotePassiveMode();
   client.setFileType(FTP.BINARY_FILE_TYPE);

   System.out.println("Login is OK");

   String fileName = "test.txt";
   client.deleteFile(fileName);

   System.out.println("Xoa thanh cong file : " + fileName);

  } catch (SocketException e) {
   e.printStackTrace();
  } catch (IOException e) {
   e.printStackTrace();
  } catch (Exception e) {
   e.printStackTrace();
  } finally {
   if (null != client && client.isConnected()) {
    try {
     client.logout();
     client.disconnect();
    } catch (IOException e) {
     e.printStackTrace();
    }
   }
  }
 }
}

5 (100%) 1 vote
Click Here to Leave a Comment Below 0 comments