Hướng dẫn cài đặt môi trường phát triển trên CentOS

Hướng dẫn tổng hợp cài đặt trên môi trường phát triển trên CentOS

 • Java
 • Apache
 • Tomcat
 • Postgress
 • MySql
 • Redmine

Hướng dẫn config từ package, chứ không config auto dùng các trình quản lý như YUM.

1. Cài đặt Java

Các package cần thiết:

jdk-1_5_0_10-linux-i586-rpm.bin

Xóa toàn bộ các version java cũ trên CentOS :

# rpm -qa|grep java
gcc-java-3.4.6-3
java-1.4.2-gcj-compat-1.4.2.0-27jpp
# rpm -e java-1.4.2-gcj-compat-1.4.2.0-27jpp

Thông thường có thể dùng Yum để quản lý xóa thông tin version các package :    # yum remove java

Copy package java đã download vào thư mục bất kỳ

# cp jdk-1_5_0_10-linux-amd64-rpm.bin /root
# cd /root
# chmod a+x jdk-1_5_0_10-linux-amd64-rpm.bin
# ./jdk-1_5_0_10-linux-amd64-rpm.bin
|
|Do you agree to the above license terms? [yes or no]
|yes ← input yes
|Unpacking...
|Checksumming...
|0
|0
|Extracting...
|UnZipSFX 5.50 of 17 February 2002, by Info-ZIP ([email protected]).
|inflating: jdk-1_5_0_10-linux-amd64.rpm
|Preparing... ########################################### [100%]
| 1:jdk ########################################### [100%]
|
|Done.
|#

Kiểm tra lại cài đặt

# rpm -qa|grep jdk
|
|jdk-1.5.0_10-fcs
|
# /usr/java/jdk1.5.0_10/bin/java version
|
|java version "1.5.0_10"
|Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.5.0_10-b03)
|Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 1.5.0_10-b03, mixed mode)
|

2. Cài đặt apache và mode ssl

Các package cần thiết :

mod_ssl-2.2.3-43.el5.centos.i386.rpm
httpd-2.2.3-43.el5.centos.i386.rpm
distcache-1.4.5-14.1.i386.rpm

Cài đặt Apache :

# rpm -ivh httpd-2.2.3-43.el5.centos.i386.rpm
|
|warning: httpd-2.2.3-43.el5.centos.i386.rpm: Header V3 DSA signature: NOKEY, key ID e8562897
|Preparing... ########################################### [100%]
| 1:httpd
|

Cài đặt auto start :

# chkconfig --level 35 httpd on
#
# chkconfig --list httpd
|
|httpd 0:off 1:off 2:off 3:on 4:off 5:on 6:off
|

Kiểm tra lại cấu hình start & stop :

# /usr/sbin/apachectl configtest
|
|Syntax OK
|
# service httpd start
|
|httpd を起動中: [ OK ]
|
~Apacheプロセスの確認 (/usr/sbin/httpd.workerプロセスが 20(オーナがapache)行表示される)~
# ps -ef |grep httpd|grep -v grep
|
|root 4212 1 0 22:31 ? 00:00:00 /usr/sbin/httpd.worker
|apache 4215 4212 0 22:31 ? 00:00:00 /usr/sbin/httpd.worker
| ・
| ・
|apache 8027 4212 0 22:31 ? 00:00:00 /usr/sbin/httpd.worker
|
~Apacheの停止(参考)~
# service httpd stop
|
|httpd を停止中: [ OK ]
|
~起動中のApacheを再起動(参考)~
# service httpd restart
|
|httpd を停止中: [ OK ]
|httpd を起動中: [ OK ]
|

Cấu hình SSL :

#rpm -Uvh distcache-1.4.5-14.1.i386.rpm
|
|warning: apache/distcache-1.4.5-14.1.i386.rpm: Header V3 DSA signature: NOKEY, key ID e8562897
|Preparing... ########################################### [100%]
| 1:distcache ########################################### [100%]
|
#rpm -Uvh mod_ssl-2.2.3-43.el5.centos.i386.rpm distcache-1.4.5-14.1.i386.rpm
# service httpd restart
|
|httpd を停止中: [ OK ]
|httpd を起動中: [ OK ]
|

Sau khi cấu hình xong hãy bật browser và gõ địa chỉ localhost để kiểm tra :

 • http://localhost
 • https://localhost

3. Cài đặt tomcat và mode jk

Link download package : http://archive.apache.org/dist/tomcat/
Các package cần thiết :  apache-tomcat-5.5.17.tar.gz

Tạo user cho tomcat

# groupadd tomcat5
# useradd -g tomcat5 -d /opt/tomcat5 -s /sbin/nologin tomcat5

Cài đặt

# cp apache-tomcat-5.5.17.tar.gz /opt/tomcat5/
# chown tomcat5:tomcat5 /opt/tomcat5/apache-tomcat-5.5.17.tar.gz
# cd /opt/tomcat5
# tar zxvf apache-tomcat-5.5.17.tar.gz
(略)
# mv apache-tomcat-5.5.17/* .
# rm -r apache-tomcat-5.5.17
# chown -R tomcat5.tomcat5 *

Kiểm tra start & stop

(起動の例)
# /etc/rc.d/init.d/tomcat5.5 start
|
|Starting Tomcat 5.5 servlet engine using Java from /usr/java/jdk1.5.0_10: tomcat5.
|
(停止の例)
# /etc/rc.d/init.d/tomcat5.5 stop
|
|Stopping Tomcat 5.5 servlet engine: .............................. (killing) .tomcat5.
|

Cài đặt mode mod_jk

Link download package :

Package cần thiết : mod_jk-1.2.28-httpd-2.2.X.so mod_jk-ap20-1.2.15-1jpp.1AX.i386.rpm

Cài đặt mod_jk

# rpm -ivh mod_jk-ap20-1.2.15-1jpp.1AX.i386.rpm
|
|Preparing... ########################################### [100%]
| 1:mod_jk ########################################### [100%]
|

Kiểm tra mod_jk

# cd /etc/httpd/modules
# ls -l mod_jk.so
-r-xr-xr-x 1 root root 204680 8月 2 2006 mod_jk.so
# cd /etc/httpd/conf.d/
# ls -l mod_jk.conf
-rw-r--r-- 1 root root 832 8月 2 2006 mod_jk.conf
# cd /etc/httpd/conf/
# ls -l workers.properties
-rw-r--r-- 1 root root 2172 8月 2 2006 workers.properties

Nội dung file mod_jk.conf :

##### For mod_jk Module Load Config
LoadModule jk_module modules/mod_jk.so
<IfModule mod_jk.c>
##### For mod_jk Worker Config
JkWorkersFile conf/workers.properties
##### For mod_jk Log
JkLogFile logs/mod_jk.log
JkLogLevel info
##### JkLogLevel debug
JkLogStampFormat "[%a %b %d %H:%M:%S %Y] "
JkRequestLogFormat "%w(%R) %V %T"
##### Log Format JkShmFile
# FIXME
JkShmFile logs/jk-runtime-status
##### For JK Status
JkMount /jkstatus jkstatus
##### For Application
JkMount /jsp-examples/* ajp13w
##### For Watchdog Thread
#JkWatchdogInterval 30
</IfModule>

Nội dung file workers.properties

# workers.properties.minimal -
# This file provides minimal jk configuration properties needed to
# connect to Tomcat.
# The workers that jk should create and work with
worker.list=ajp13w
# Defining a worker named ajp13w and of type ajp13
# Note that the name and the type do not have to match.
worker.ajp13.type=ajp13
worker.ajp13.port=8009
worker.ajp13.lbfactor=1
worker.ajp13.socket_timeout=5
worker.ajp13.connect_timeout=3000
worker.ajp13.prepost_timeout=3000
worker.ajp13.reply_timeout=310000
worker.ajp13.recovery_options=3
worker.ajp13.connection_pool_size=60
########## For ows11014 or ows12014
worker.ajp13w.reference=worker.ajp13
worker.ajp13w.host=localhost
# Define status worker
worker.jkstatus.type=status

Thay đổi cấu hình file tomcat server.xml

#vi /opt/tomcat5/conf/server.xml

Nội dung thay đổi

<!-- Define a non-SSL HTTP/1.1 Connector on port 8080
<Connector port="8080" maxHttpHeaderSize="8192"
maxThreads="150" minSpareThreads="25" maxSpareThreads="75"
enableLookups="false" redirectPort="8443" acceptCount="100"
connectionTimeout="20000" disableUploadTimeout="true" />
-->
<!-- Define an AJP 1.3 Connector on port 8009 -->
<Connector port="8009"
maxThreads="1002"
maxSpareThreads="200" minSpareThreads="100"
connectionTimeout="20000"
enableLookups="false" redirectPort="8443" protocol="AJP/1.3" >
<!-- Define the top level container in our container hierarchy >
<Engine name="Catalina" defaultHost="localhost" jvmRoute="ajp13w">

Kiểm tra lại apache đã config được mod_jk hay chưa

Restart tomcat
# /etc/rc.d/init.d/tomcat5.5 restart
|
|Stopping Tomcat 5.5 servlet engine: tomcat5.
|
|Starting Tomcat 5.5 servlet engine using Java from /usr/java/jdk1.5.0_10: tomcat5.
|
# service httpd stop
|
|httpd [ OK ]
|
#
# service httpd start
|
|httpd [ OK ]
|
#
# service httpd restart
|
|httpd [ OK ]
|httpd [ OK ]
|
#

Sau khi cấu hình xong hãy bật browser và gõ địa chỉ localhost để kiểm tra :

 • http://localhost
 • https://localhost

4. Cài đặt database Postgress

Các package cần thiết:

postgresql-8.1.11-1.el5_1.1.i386.rpm
postgresql-contrib-8.1.11-1.el5_1.1.i386.rpm
postgresql-docs-8.1.11-1.el5_1.1.i386.rpm
postgresql-libs-8.1.11-1.el5_1.1.i386.rpm
postgresql-server-8.1.11-1.el5_1.1.i386.rpm

Tạo user Postgres

# groupadd -g 26 postgres
# useradd -u 26 -d /var/lib/pgsql -m -g postgres -s /bin/bash postgres

Xóa toàn bộ version Postgres cũ

# rpm -qa | grep postgresql
|
|postgresql-libs-7.4.*-*.RHEL4.1
|

Hoặc

# rpm -qa | grep postgresql
|
|postgresql-server-7.4.*-*PGDG
|postgresql-libs-7.4.*-*PGDG
|postgresql-7.4.*-*PGDG
|postgresql-contrib-7.4.*-*PGDG
|postgresql-libs-7.4.*-*.RHEL4.1
|postgresql-docs-7.4.*-*PGDG
|
# rpm -e postgresql-server-7.4.11-1PGDG
# rpm -e postgresql-contrib-7.4.11-1PGDG
# rpm -e postgresql-7.4.11-1PGDG
# rpm -e postgresql-libs-7.4.11-1PGDG
# rpm -e postgresql-docs-7.4.11-1PGDG

Cài đặt Postgres

# rpm -ivh postgresql-libs-8.1.11-1.el5_1.1.i386.rpm
|
|Preparing... ########################################### [100%]
| 1:postgresql-libs ########################################### [100%]
|
# rpm -ivh postgresql-server-8.1.11-1.el5_1.1.i386.rpm
|
|Preparing... ########################################### [100%]
| 1:postgresql ########################################### [100%]
|
# rpm -ivh postgresql-8.1.11-1.el5_1.1.i386.rpm
|
|Preparing... ########################################### [100%]
| 1:postgresql-server ########################################### [100%]
|
# rpm -ivh postgresql-docs-8.1.11-1.el5_1.1.i386.rpm
|
|Preparing... ########################################### [100%]
| 1:postgresql-docs ########################################### [100%]
|
# rpm -ivh postgresql-contrib-8.1.11-1.el5_1.1.i386.rpm
|
|Preparing... ########################################### [100%]
| 1:postgresql-contrib ########################################### [100%]
|
#

Kiểm tra cài đặt Postgres

# rpm -qa | grep postgres

Tạo thư mục data và set quyền cho user postgres

# mkdir -p /dbfp/data
# chown -R postgres:postgres /dbfp
# su postgres
$ /usr/bin/initdb -D /dbfp/data --encoding=UTF8
|(中略)
|
|Success. You can now start the database server using:
|
| /usr/bin/postmaster -D /dbfp/data
|or
| /usr/bin/pg_ctl -D /dbfp/data -l logfile start
|

Kiểm tra việc set data cho postgres

$ df
|
|Filesystem 1K-ブロック 使用 使用可 使用% マウント位置
|/dev/cciss/c0d0p3 1035660 404176 578876 42% /
|/dev/cciss/c0d0p1 124427 12940 105063 11% /boot
|none 6152884 0 6152884 0% /dev/shm
|

Start and stop service Postgres

# df
|
|Filesystem 1K-ブロック 使用 使用可 使用% マウント位置
|/dev/cciss/c0d0p3 1035660 404176 578876 42% /
|/dev/cciss/c0d0p1 124427 12940 105063 11% /boot
|none 6152884 0 6152884 0% /dev/shm
|
$ /usr/bin/pg_ctl -D /dbfp/data start
|
|server starting
|

Kiểm tra các thông tin log và data

$ ps -ef | grep postgres
|
|(中略)
|postgres 8167 8166 0 11:21 pts/12 00:00:00 -bash
|postgres 8361 1 3 12:05 pts/12 00:00:00 /usr/bin/postgres
|postgres 8362 8361 0 12:05 ? 00:00:00 postgres: logger process
|postgres 8364 8361 0 12:05 ? 00:00:00 postgres: writer process
|postgres 8365 8361 0 12:05 ? 00:00:00 postgres: archiver process
|postgres 8366 8361 0 12:05 ? 00:00:00 postgres: stats collector process
|
|(以降省略)
|
$ /usr/bin/psql -l
|
| List of databases
| Name | Owner | Encoding
|-----------+----------+----------
|postgres | postgres | UTF8
|template0 | postgres | UTF8
|template1 | postgres | UTF8
|(3 rows)
|
# tail /var/log/messages

$ /usr/bin/pg_ctl -D /dbfp/data stop
|
|waiting for server to shut down....LOG: logger shutting down
| done
|server stopped
|
$ ps -ef | grep postgres
|
|postgres 8228 8167 0 11:27 pts/12 00:00:00 grep postgres
|↑ PostgreSQLサーバが動作していない
|

Cấu hình tự động khởi động và cấu hình service

# vi /etc/init.d/postgresql
----------------------------------------------
(中略)
# Set defaults for configuration variables
PGENGINE=/usr/bin
PGPORT=5432
#PGDATA=/var/lib/pgsql/data
PGDATA=/dbfp/data
if [ -f "$PGDATA/PG_VERSION" ] && [ -d "$PGDATA/base/template1" ]
then
echo "Using old-style directory structure"
else
#PGDATA=/var/lib/pgsql/data
PGDATA=/dbfp/data
fi
(中略)
----------------------------------------------
# chmod 755 /etc/init.d/postgresql
#
# chkconfig --level 345 postgresql off
#
# chkconfig --list postgresql
|
|postgresql 0:off 1:off 2:off 3:off 4:off 5:off 6:off
|

Tạo và check thử database

$ createuser -dRS -P test
Enter password for new role: test
Enter it again: test
$ createuser -DRS -P test01
Enter password for new role: test01
Enter it again: test01
$ createuser -DRS -P test02
Enter password for new role: test02
Enter it again: test02
$ psql
# CREATE DATABASE test01 with owner test ENCODING 'UTF8';
$ /usr/bin/pg_ctl -D /dbfp/data restart
$ /usr/bin/psql -l
|
| List of databases
| Name | Owner | Encoding
|-----------+----------+----------
|postgres | postgres | UTF8
|template0 | postgres | UTF8
|template1 | postgres | UTF8
|(3 rows)
|

5. Cài đặt Database MySQL

Các package cần thiết:

 • perl-DBI-1.52-2.el5.i386.rpm
 • mysql-5.0.77-4.el5_4.2.i386.rpm
 • mysql-bench-5.0.77-4.el5_4.2.i386.rpm
 • perl-DBD-MySQL-3.0007-2.el5.i386.rpm
 • mysql-server-5.0.77-4.el5_4.2.i386.rpm

Cài đặt

# rpm -ivh perl-DBI-1.52-2.el5.i386.rpm
|
|warning: perl-DBI-1.52-2.el5.i386.rpm: Header V3 DSA signature: NOKEY, key ID e8562897
|Preparing... ########################################### [100%]
| 1:perl-DBI ########################################### [100%]
|
# rpm -ivh mysql-5.0.77-4.el5_4.2.i386.rpm
|
|warning: mysql-5.0.77-4.el5_4.2.i386.rpm: Header V3 DSA signature: NOKEY, key ID e8562897
|Preparing... ########################################### [100%]
| 1:mysql ########################################### [100%]
|
# rpm -ivh mysql-bench-5.0.77-4.el5_4.2.i386.rpm
warning: mysql-bench-5.0.77-4.el5_4.2.i386.rpm: Header V3 DSA signature: NOKEY, key ID e8562897
Preparing... ########################################### [100%]
1:mysql-bench ########################################### [100%]
# rpm -ivh perl-DBD-MySQL-3.0007-2.el5.i386.rpm
|
|warning: perl-DBD-MySQL-3.0007-2.el5.i386.rpm: Header V3 DSA signature: NOKEY, key ID e8562897
|Preparing... ########################################### [100%]
| 1:perl-DBD-MySQL ########################################### [100%]
|
# rpm -ivh mysql-server-5.0.77-4.el5_4.2.i386.rpm
|
|warning: mysql-server-5.0.77-4.el5_4.2.i386.rpm: Header V3 DSA signature: NOKEY, key ID e8562897
|Preparing... ########################################### [100%]
| 1:mysql-server ########################################### [100%]
|

Cấu hình file config

#cp /etc/my.cnf /etc/my.cnf.bak
#vi /etc/my.cnf
----------------------------------------------
[mysqld]
datadir=/var/lib/mysql
socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
# Default to using old password format for compatibility with mysql 3.x
# clients (those using the mysqlclient10 compatibility package).
old_passwords=1
default-character-set = utf8
[mysql]
default-character-set = utf8

Kiểm tra hoạt động start & stop

# /etc/rc.d/init.d/mysqld start
|
|MySQL データベースを初期化中: Installing all prepared tables
|Fill help tables
|
|To start mysqld at boot time you have to copy support-files/mysql.server
|to the right place for your system
|
|PLEASE REMEMBER TO SET A PASSWORD FOR THE MySQL root USER !
|To do so, start the server, then issue the following commands:
|/usr/bin/mysqladmin -u root password 'new-password'
|/usr/bin/mysqladmin -u root -h centos.centossrv.com password 'new-password'
|See the manual for more instructions.
|
|You can start the MySQL daemon with:
|cd /usr ; /usr/bin/mysqld_safe ​&
|
|You can test the MySQL daemon with the benchmarks in the 'sql-bench' directory:
|cd sql-bench ; perl run-all-tests
|
|Please report any problems with the /usr/bin/mysqlbug script!
|
|The latest information about MySQL is available on the web at
|http://www.mysql.com
|Support MySQL by buying support/licenses at http://shop.mysql.com
| [ OK ]
|MySQL を起動中: [ OK ]
|
# /etc/rc.d/init.d/mysqld restart
# /etc/rc.d/init.d/mysqld stop

Cấu hình tự động start

# chkconfig --level 345 mysqld on
# chkconfig --list mysqld
|
|mysqld 0:off 1:off 2:off 3:on 4:on 5:on 6:off
|

Cách thêm user và mật khẩu trong Mysql

# mysql -u root
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 10 to server version: 4.1.12
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.
mysql> select user,host,password from mysql.user;
+------+----------------------+----------+
| user | host | password |
+------+----------------------+----------+
| root | localhost | |
| root | centos.centossrv.com | |
| root | 127.0.0.1 | |
+------+----------------------+----------+
3 rows in set (0.00 sec)
mysql> set password for [email protected]=password('root');
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> set password for [email protected]'localhost.localdomain'=password('root');
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> set password for [email protected]=password('root');
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> select user,host,password from mysql.user;
+------+----------------------+------------------+
| user | host | password |
+------+----------------------+------------------+
| root | localhost | **************** |
| root | centos.centossrv.com | **************** |
| root | 127.0.0.1 | **************** |
+------+----------------------+------------------+
3 rows in set (0.00 sec)
mysql> exit
Bye

Kiểm tra login sử dụng MySQL

# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 7 to server version: 4.1.12
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.
mysql> exit
Bye
#

6. Cài đặt Hudson

Link download package : http://hudson-ci.org/latest/redhat/hudson.rpm

Các package cần thiết: hudson-1.366-1.1.noarch.rpm

Cách 1:

Cài đặt giống như một webapp của tomcat

#cp hudson.war /opt/tomcat5/webapps/
#
# /etc/rc.d/init.d/tomcat5.5 restart
|
|Stopping Tomcat 5.5 servlet engine: .............................. (killing) .tomcat5.
|Starting Tomcat 5.5 servlet engine using Java from /usr/java/jdk1.5.0_10: tomcat5.
|
#

Cách 2:

Cài đặt giống như một application

# rpm -ivh hudson-1.366-1.1.noarch.rpm
|
|警告: hudson-1.335-1.1.noarch.rpm: ヘッダ V4 DSA signature: NOKEY, key ID d50582e6
|準備中... ########################################### [100%]
| 1:hudson ########################################### [100%]
|
#rpm -ql hudson -v
|
|-rwxr-xr-x 1 root root 5360 11月 21 16:53 /etc/init.d/hudson
|-rw-r--r-- 1 root root 256 11月 21 16:53 /etc/logrotate.d/hudson
|-rw------- 1 root root 1707 11月 21 16:53 /etc/sysconfig/hudson
|drwxr-xr-x 2 root root 0 11月 21 16:53 /usr/lib/hudson
|-rw-r--r-- 1 root root 27735969 11月 21 16:53 /usr/lib/hudson/hudson.war
|rwxrwxrwx 1 root root 23 11月 21 16:53 /usr/sbin/rchudson -> ../../etc/init.d/hudson
|drwxr-xr-x 2 hudson hudson 0 11月 21 16:53 /var/lib/hudson
|drwxr-x--- 2 hudson hudson 0 11月 21 16:53 /var/log/hudson
|
#grep hudson /etc/passwd
|
|hudson:x:102:106:Hudson Continuous Build server:/var/lib/hudson:/bin/false
|

Thay đổi file config

#vi /etc/init.d/hudson

Thông tin thay đổi với config java

for candidate in /usr/lib/jvm/java-1.6.0/bin/java /usr/lib/jvm/jre-1.6.0/bin/java /usr/lib/jvm/java-1.5.0/bin/java /usr/lib/jvm/jre-1.5.0/bin/java /usr/bin/java /usr/java/jdk1.5.0_10/bin/java
--> for candidate in /usr/java/jdk1.5.0_10/bin/java
$PARAMS="--prefix=/hudson"

Cài đặt khởi động tự động

# chkconfig --level 345 hudson on
# chkconfig hudson off

Kiểm tra hoạt động start & stop

# service hudson start
# service hudson stop
# service hudson restart

Kiểm tra trạng thái của hudson

# service hudson status

Cách thay đổi cổng truy cập cho hudson

( chỉ áp dụng cho trường hợp đang setting như application )

#vi /etc/sysconfig/hudson
----------------------------------------------
HUDSON_PORT=8081
HUDSON_ARGS="--ajp13Port=-1"
----------------------------------------------
# service hudson restart

Cài đặt mode mod_proxy

#cp hudson.conf /etc/httpd/conf.d/
#
----------------------------------------------
<IfModule mod_proxy.c​>
ProxyRequests Off
<Proxy http://localhost:8081/hudson*​>
Order deny,allow
Allow from all
</Proxy​>
ProxyPass /hudson http://localhost:8081/hudson
ProxyPassReverse /hudson http://localhost:8081/hudson
</IfModule​>
----------------------------------------------

#service hudson restart
#
# service httpd restart
|
|httpd を停止中: [ OK ]
|httpd を起動中: [ OK ]
|

7. Cài đặt Ruby on Rails, Redmine-083

Link download package :

Các package cần thiết:

 • ruby-libs-1.8.5-5.el5_4.8.i386.rpm
 • ruby-1.8.5-5.el5_4.8.i386.rpm
 • rubygems-1.3.5.tgz
 • passenger-2.2.15.tar.gz
 • redmine-0.8.3.tar.gz

Cài đặt Ruby

#rpm -Uvh ruby-libs-1.8.5-5.el5_4.8.i386.rpm
#rpm -Uvh ruby-1.8.5-5.el5_4.8.i386.rpm

check version
#ruby -v
|
|ruby 1.8.5 (2006-08-25) [i386-linux]
|

Cài đặt Rubygem

# tar xzvf rubygems-1.3.5.tgz
# cd rubygems-1.3.2

# ruby setup.rb --- Cài đặt

# gem -v --- Check version
|
|1.3.5
|
#gem install rack -v'1.0.1' --- Update version rack

# gem list --remote mysql --- Kiểm tra version Mysql

Cài đặt Rails

# gem update --system
# gem install rails
# rails -v
|
|Rails 2.3.2
|
#rails test --- Tạo project rails
#cd test
#ruby script/server --- Run test
|
|=> Booting WEBrick...
|=> Rails 2.1.2 application started on http://0.0.0.0:3000
|=> Ctrl-C to shutdown server; call with --help for options
|

Truy cập : http://localhost:3000

Cài đặt Redmine

Chú ý : Trong trường hợp version Redmine cao hơn 0.9.x thì phải update Ruby.

Link download package : http://mirror.centos.org/centos/5/os/i386/CentOS/

Các package cần thiết:

 • zlib-devel-1.2.3-3.i386.rpm
 • apr-devel-1.2.7-11.el5_3.1.i386.rpm
 • apr-util-devel-1.2.7-11.el5.i386.rpm
 • cyrus-sasl-devel-2.1.22-5.el5_4.3.i386.rpm
 • db4-devel-4.3.29-10.el5.i386.rpm
 • e2fsprogs-devel-1.39-23.el5.i386.rpm
 • expat-devel-1.95.8-8.3.el5_4.2.i386.rpm
 • gcc-4.1.2-48.el5.i386.rpm
 • gcc-c++-4.1.2-48.el5.i386.rpm
 • glibc-devel-2.5-49.i386.rpm
 • glibc-headers-2.5-49.i386.rpm
 • httpd-devel-2.2.3-43.el5.centos.i386.rpm
 • kernel-headers-2.6.18-194.el5.i386.rpm
 • keyutils-libs-devel-1.2-1.el5.i386.rpm
 • krb5-devel-1.6.1-36.el5_4.1.i386.rpm
 • libgomp-4.4.0-6.el5.i386.rpm
 • libselinux-devel-1.33.4-5.5.el5.i386.rpm
 • libsepol-devel-1.15.2-3.el5.i386.rpm
 • libstdc++-devel-4.1.2-48.el5.i386.rpm
 • openldap-devel-2.3.43-12.el5.i386.rpm
 • openssl-devel-0.9.8e-12.el5_4.6.i386.rpm
 • ruby-devel-1.8.5-5.el5_4.8.i386.rpm
 • mysql-devel-5.0.77-4.el5_4.2.i386.rpm

Để chung cùng vào một thư mục

#rpm -Uvh import/*.rpm
# gem install mongrel
|
|Building native extensions. This could take a while...
|Building native extensions. This could take a while...
|Successfully installed fastthread-1.0.7
|Successfully installed cgi_multipart_eof_fix-2.5.0
|Successfully installed mongrel-1.1.5
|3 gems installed
|
#tar xzvf redmine-0.8.3.tar.gz
# cd /redmine-0.8.3/config
# cp -p database.yml.example database.yml
# vi database.yml

Nội dung thay đổi

production:
adapter: mysql
database: redmine
host: localhost
username: root
password: root
encoding: utf8
socket: /var/lib/mysql/mysql.sock

Phần quyền :

#chmod -R 666 redmine-0.8.3/tmp
#chmod -R 666 redmine-0.8.3/log

Cài đặt database

# rake db:migrate RAILS_ENV="production"
# ruby script/server -e production
|
|=> Booting WEBrick...
|=> Rails 2.1.2 application started on http://0.0.0.0:3000
|=> Ctrl-C to shutdown server; call with --help for options
|

1. Truy cập : http://localhost:3000

 • Login : admin
 • Pass: admin

2. Có thể xảy ra lỗi thông báo như bên dưới (chỉ xảy ra ở version 0.9.x)

rake aborted!
A key is required to write a cookie containing the session data. Use config.action_controller.session = { :key => "_myapp_session", :secret => "some secret phrase" } in config/environment.rb

(See full trace by running task with --trace)

3. Cách fix là sửa trong file enveronment.rb

config.action_controller.session = { :key => "_hello_session", :secret => "f6278517da0e78e79bc2120004cfe2e4" }

Cài đặt plugin cho Redmine(redmine_reivew_code)

# unzip redmine_code_review-0.2.9.3.zip
# mv redmine_code_review /var/www/redmine_10/vendor/plugins/
# chown -R apache:apache /var/www/redmine_10
# cd /var/www/redmine_10/
# rake db:migrate_plugins RAILS_ENV=production
# service httpd restart
Stopping httpd: [ OK ]
Starting httpd: [ OK ]

Gỡ bỏ plugin trong Redmine

# ruby script/plugin remove redmine_reivew_code

Cài đặt mode mod_passenger

#gem install passenger

Có thể xảy ra trường hợp lỗi :

Building native extensions. This could take a while...
ERROR: Error installing passenger:
ERROR: Failed to build gem native extension.
/usr/bin/ruby extconf.rb
can't find header files for ruby.
Gem files will remain installed in /usr/lib/ruby/gems/1.8/gems/fastthread-1.0.7 for inspection.
Results logged to /usr/lib/ruby/gems/1.8/gems/fastthread-1.0.7/ext/fastthread/gem_make.out

Trong trường hợp lỗi thì cài passenger bằng tay như sau

#tar zxvf passenger-2.2.15.tar.gz
#/passenger-2.2.15/bin/passenger-install-apache2-module

#cp /etc/httpd/conf.d/ssl.conf /etc/httpd/conf.d/passenger.conf
#vi /etc/httpd/conf.d/passenger.conf

Nội dung file :

LoadModule passenger_module /usr/lib/ruby/gems/1.8/gems/passenger-2.2.15/ext/apache2/mod_passenger.so
PassengerRoot /usr/lib/ruby/gems/1.8/gems/passenger-2.2.15
PassengerRuby /usr/bin/ruby
RailsMaxPoolSize 3
RailsPoolIdleTime 300
RailsBaseURI /redmine

Tạo thư muc Redmine trong DocumentRoot của Apache

#mkdir /var/www/redmine
#cp -rp /redmine-0.8.3/* /var/www/redmine

# chown -R apache:apache /var/www/redmine
# ln -s /var/www/redmine/public /var/www/html/redmine
# chmod -R 755 /var/www/redmine/

# service httpd restart
|
|httpd を停止中: [ OK ]
|httpd を起動中: [ OK ]
|

8. Cài đặt SVN

Các package cần thiết:

 • mod_dav_svn-1.4.2-4.el5_3.1.i386.rpm
 • perl-URI-1.35-3.noarch.rpm
 • subversion-1.4.2-4.el5_3.1.i386.rpm
 • subversion-devel-1.4.2-4.el5_3.1.i386.rpm

Cài đặt svn

# rpm -Uvh svn/*.rpm
warning: svn/mod_dav_svn-1.4.2-4.el5_3.1.i386.rpm: Header V3 DSA signature: NOKEY, key ID e8562897
Preparing... ########################################### [100%]
1:perl-URI ########################################### [ 25%]
2:subversion ########################################### [ 50%]
3:mod_dav_svn ########################################### [ 75%]
4:subversion-devel ########################################### [100%]
# mkdir /var/www/svn
# chown apache:apache /var/www/svn
# mkdir /var/www/svn/conf
# cp /etc/httpd/conf.d/subversion.conf /var/www/svn/conf/svn_template.conf
# vi /etc/httpd/conf.d/subversion.conf

Include /var/www/svn/conf/*.conf --- Thêm dòng này vào file

# vi /var/www/svn/conf/svn_template.conf
----------------------------------------------
#<Location /repos​>
# DAV svn
# SVNParentPath /var/www/svn/repos
#
# <LimitExcept GET PROPFIND OPTIONS REPORT​>
# # Require SSL connection for password protection.
# SSLRequireSSL
#
# AuthType Basic
# AuthName "Authorization Realm"
# AuthUserFile /var/www/svn/conf/.htpasswd
# Require valid-user
# </LimitExcept​>
# </Location>

Tạo project mới

# svnadmin create /var/www/svn/test
# chown -R apache:apache /var/www/svn/test/
# cp /var/www/svn/conf/svn_template.conf /var/www/svn/conf/svn_test.conf
# vi /etc/httpd/conf.d/svn_test.conf
----------------------------------------------
<Location /repos​>
DAV svn
SVNParentPath /var/www/svn/repos
<LimitExcept GET PROPFIND OPTIONS REPORT​>
# Require SSL connection for password protection.
SSLRequireSSL
AuthType Basic
AuthName "Authorization Realm"
AuthUserFile /var/www/svn/conf/.htpasswd
Require valid-user
</LimitExcept​>
</Location​>
----------------------------------------------
# htpasswd -c /var/www/svn/conf/.htpasswd hiendt
New password: ←
Re-type new password:
Adding password for user centos
Restart apache
# service httpd restart
httpd を停止中: [ OK ]
httpd を起動中: [ OK ]

Chú ý : Các bạn cần có kiến thức cơ bản về sử dụng command line trên CentOS.

5 (100%) 1 vote
Các bài liên quan
Click Here to Leave a Comment Below 0 comments