Sử dụng BufferedReader để đọc file trong Java

Post này chúng ta tìm hiểu ví dụ làm thế nào sử dụng BufferedReader để đọc file trong Java. Tìm hiểu các bài viết khác liên quan đến đọc, ghi file tại đây.

1. Đọc file cơ bản sử dụng java BufferedReader

Nội dung file text :

Line 1
Line 2
Line 3
Line 4
 Line 5

Tạo class ReadTextFile.java

package com.loop.io;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.FileReader;
import java.io.IOException;

public class ReadTextFile {

 public static void main(String[] args) {
  BufferedReader br = null;
  FileReader fr = null;
  try {
   String sCurrentLine = "";
   br = new BufferedReader(new FileReader("resource/textFile.txt"));
   while ((sCurrentLine = br.readLine()) != null) {
    System.out.println(sCurrentLine);
   }
  } catch (IOException e) {
   e.printStackTrace();
  } finally {
   try {
    if (br != null)
     br.close();
    if (fr != null)
     fr.close();
   } catch (IOException ex) {
    ex.printStackTrace();
   }
  }
 }
}

Kết quả :

Line 1
Line 2
Line 3
Line 4
 Line 5

2. Đọc file sử dụng try catch resource với JDK7

Nội dung file text :

Line 1
Line 2
Line 3
Line 4
 Line 5

Tạo class ReadTextFile.java

package com.loop.io;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.FileReader;
import java.io.IOException;

public class ReadTextFile {

 public static void main(String[] args) {
  try (BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader("resource/textFile.txt"))) {
   String sCurrentLine = "";
   while ((sCurrentLine = br.readLine()) != null) {
    System.out.println(sCurrentLine);
   }
  } catch (IOException e) {
   e.printStackTrace();
  }
 }
}

Kết quả :

Line 1
Line 2
Line 3
Line 4
 Line 5

Để đọc file có nhiều cách nhưng sử dụng đối tượng BufferedReader là đơn giản nhất.

5 (100%) 1 vote
Đinh Thế Hiển
 

Mình là Hiển. Đơn giản chỉ là một người thích viết lách, chia sẻ cuộc sống hiện tại của mình với các bạn. Hãy kết nối với mình nhé.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments