Sử dụng FileInputStream để đọc file trong Java

Đọc file cơ bản sử dụng java FileInputStream

Nội dung file text :

Line 1
Line 2
Line 3
Line 4
Line 5

Tạo class ReadTextFile.java

package com.loop.io;
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.IOException;
public class ReadTextFile {
 public static void main(String[] args) {
  File file = new File("resource/textFile.txt");
  FileInputStream fis = null;
  try {
   fis = new FileInputStream(file);
   System.out.println("Tổng số bytes : " + fis.available());
   int content;
   while ((content = fis.read()) != -1) {
    System.out.print((char) content);
   }
  } catch (IOException e) {
   e.printStackTrace();
  } finally {
   try {
    if (fis != null)
    fis.close();
   } catch (IOException ex) {
    ex.printStackTrace();
   }
  }
 }
}

Kết quả :

Tổng số bytes : 40
Line 1
Line 2
Line 3
Line 4
Line 5

Đọc file sủ dụng try catch resource với JDK7

Nội dung file text :

Line 1
Line 2
Line 3
Line 4
Line 5

Tạo class ReadTextFile.java

package com.loop.io;
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.IOException;
public class ReadTextFile {
 public static void main(String[] args) {
  File file = new File("resource/textFile.txt");
  try (FileInputStream fis = new FileInputStream(file)) {
   System.out.println("Tổng số bytes : " + fis.available());
   int content;
   while ((content = fis.read()) != -1) {
    System.out.print((char) content);
   }
  } catch (IOException e) {
   e.printStackTrace();
  }
 }
}

Kết quả :

Tổng số bytes : 40
Line 1
Line 2
Line 3
Line 4
Line 5

Rate this post
Đinh Thế Hiển
 

Mình là Hiển. Đơn giản chỉ là một người thích viết lách, chia sẻ cuộc sống hiện tại của mình với các bạn. Hãy kết nối với mình nhé.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments