Tạo web project với Servlet và Jsp

Trong post này sẽ tìm hiểu các tạo web project với Servlet và Jsp trong Tomcat projectTạo và config file ServletTạo file .jsp đơn giản1. Tạo và config file ServletBước 1:Tạo project Tomcat trong Eclipse ( tìm hiểu tại đây  Tích hợp Tomcat vào Eclipse)Bước 2:Tạo package chưa source servlet ( ở đây mình tạo […]

Xem chi tiết

Tích hợp Tomcat vào Eclipse

Hướng dẫn cài đặt plugin tomcat cho Eclipse, gồm các mục sau :Cài đặt plugin TomcatTạo project Tomcat trong Eclipse1. Cài đặt plugin TomcatBước  1:Download plugin Tomcat tại : http://www.eclipsetotale.com/tomcatPlugin.html#A3 Hãy download package support đúng version Eclipse. Ở đây mình download bản lastest .Bước 2:Giải nén và copy file .jar và thư mục  ~\eclipse\pluginsBước 3:Khởi động […]

Xem chi tiết

Sử dụng thư viện NIO để đọc ghi file trong Java

1. Đọc FileTạo class ReadFileWithJavaNIO.java package com.loop.io;import java.io.File;import java.io.IOException;import java.nio.file.Files;import java.util.ArrayList;public class ReadFileWithJavaNIO { /** * Create by Cuder * * @throws IOException */ public static void main(String[] args) throws IOException {  File f = new File(“resource/textFile.txt”);  ArrayList<String> res = (ArrayList<String>) Files.readAllLines(f  .toPath());  for (int i = 0; i < res.size(); i++) {   System.out.println(res.get(i));  } }} Kết quả Line 1 Line 2 Line 3 Line 4 Line 5 2. […]

Xem chi tiết

Sử dụng BufferedWriter để ghi file trong Java

1. Ghi file cơ bản sử dụng java BufferedWriterTạo class WriteNewFileWithBufferedWriter.java package com.loop.io;import java.io.BufferedWriter;import java.io.FileWriter;import java.io.IOException;public class WriteNewFileWithBufferedWriter { /** * * Create by Cuder */ public static void main(String[] args) {  String outputFile = “resource/fileWrite1.txt”;  BufferedWriter bw = null;  FileWriter fw = null;  try {   fw = new FileWriter(outputFile);   bw = new BufferedWriter(fw);   for (int i = 0; i < 10; i++) {    bw.write(“line content : ” […]

Xem chi tiết

Sử dụng OutputStreamWriter để ghi file trong Java

1. Ghi file cơ bản sử dụng java OutputStreamWriterTạo class WriteNewFileWIthOutputStreamWriter.java package com.loop.io;import java.io.FileOutputStream;import java.io.IOException;import java.io.OutputStreamWriter;public class WriteNewFileWIthOutputStreamWriter { /** * * Create by Cuder */ public static void main(String[] args) throws IOException {  FileOutputStream fout = null;  OutputStreamWriter out = null;  try {   fout = new FileOutputStream(“resource/fileWrite3.txt”);   out = new OutputStreamWriter(fout, “UTF-8”);   for (int i = 0; i < 10; i++) {    out.write(“line content : ” […]

Xem chi tiết

Sử dụng FileOutputStream để ghi file trong Java

1. Ghi file cơ bản sử dụng java FileOutputStreamTạo class WriteNewFileWIthFileOutputStream .java package com.loop.io;import java.io.FileOutputStream;import java.io.IOException;public class WriteNewFileWIthFileOutputStream { /** * * Create by Cuder * */ public static void main(String[] args) throws IOException {  FileOutputStream fout = null;  try {   fout = new FileOutputStream(“resource/fileWrite5.txt”);   for (int i = 0; i < 10; i++) {    fout.write((“line content : ” + (i + 1) + “\n”).getBytes());   }  } catch […]

Xem chi tiết

Sử dụng InputStreamReader để đọc file trong Java

1. Đọc file cơ bản sử dụng java InputStreamReaderNội dung file textFile.txt Line 1Line 2Line 3Line 4Line 5 Tạo class ReadFileWIthInputStreamReader.java package com.loop.io;import java.io.FileInputStream;import java.io.IOException;import java.io.InputStreamReader;public class ReadFileWIthInputStreamReader { /** * * Create by Cuder */ public static void main(String[] args) throws IOException {  FileInputStream fin = null;  InputStreamReader in = null;  try {   fin = new FileInputStream(“resource/textFile.txt”);   in = new InputStreamReader(fin, “UTF8”);   int contents;   while ((contents […]

Xem chi tiết