Sử dụng InputStreamReader để đọc file trong Java

1. Đọc file cơ bản sử dụng java InputStreamReaderNội dung file textFile.txt Line 1Line 2Line 3Line 4Line 5 Tạo class ReadFileWIthInputStreamReader.java package com.loop.io;import java.io.FileInputStream;import java.io.IOException;import java.io.InputStreamReader;public class ReadFileWIthInputStreamReader { /** * * Create by Cuder */ public static void main(String[] args) throws IOException {  FileInputStream fin = null;  InputStreamReader in = null;  try {   fin = new FileInputStream(“resource/textFile.txt”);   in = new InputStreamReader(fin, “UTF8”);   int contents;   while ((contents […]

Xem chi tiết

So sánh Statement và PreparedStatement

1. Ví dụTạo class StatementVsPreparedStatement.java package com.loop.sql;import java.sql.Connection;import java.sql.DriverManager;import java.sql.PreparedStatement;import java.sql.ResultSet;import java.sql.SQLException;import java.sql.Statement;public class StatementVsPreparedStatement { /** * Create by Cuder */ public static void main(String[] args) throws SQLException {  String userName = “loopUse1”;  Connection con = null;  Statement stmt = null;  ResultSet rs = null;  try {   Class.forName(“com.mysql.jdbc.Driver”);   con = DriverManager.getConnection(“jdbc:mysql://localhost:3306/loopTest”, “root”, “root”);   stmt = con.createStatement();   rs = stmt.executeQuery(“select * from userlogin where userN = ‘” + […]

Xem chi tiết

Insert , update, delete dữ liệu trong Java với JDBC

Phần tạo database và một số câu lệnh truy vấn đơn giản các bạn có thể xem tại đây.1. Xử lý insertTrước khi thực hiện MariaDB [loopTest]# select * from userlogin;+———-+———–+| userN | passW |+———-+———–+| loopUse1 | loopPass9 || loopUse2 | loopPass2 |+———-+———–+2 rows in set (0.00 sec) Tạo class InsertDataMysql.java package com.loop.sql;import java.sql.Connection;import java.sql.DriverManager;import […]

Xem chi tiết

Truy vấn dữ liệu trong java với JDBC

Thông qua ví dụ bên dưới chúng ta sẽ tìm hiểu làm sao để truy vấn dữ liệu trong java với JDBC. Trước hết các bạn cần có database, ở đây mình sẽ dùng Mysql. Các bạn có thể dùng nhiều cách để cài đặt môi trường Mysql. Hiện tại mình đang dùng database MySql […]

Xem chi tiết

So sánh String và StringBuffer

1. Code sampleChúng ta cùng tìm hiểu ví dụ bên dưới để cùng so sánh String và StringBuffer.Tạo class StringVsStringBuffer.java package com.loop.io;import java.sql.Timestamp;/*** @author Cuder**/public class StringVsStringBuffer { /** * Create by Cuder */ public static void main(String[] args) {  System.out.println(“Start time to plus 100000 String : ” + new Timestamp(System.currentTimeMillis()));  String str = “”;  for (int i = 0; i < […]

Xem chi tiết
2

Cài đặt môi trường Tomcat

Bài này hướng dẫn các bạn Cài đặt môi trường Tomcat cơ bản, hướng dẫn cài đặt manual từ file source .zip của Tomcat.Link download : http://tomcat.apache.org/download-80.cgiChúng ta có thể download bản .exe để cài đặt cho đơn giản. Nhưng như vậy có nhược điểm lớn là chúng ta sẽ không quản lý được service […]

Xem chi tiết

Giới thiệu cơ bản về Eclipse

Bài này giới thiệu cơ bản với các bạn về Eclipse, cài đặt cách sử dụng, plugin … Vì eclipse là bản portable nên có thể download về và dùng ngay. Chú ý cần có môi trường JRE hoặc cài bản JDK. Link download : https://eclipse.org/downloads/Giới thiệu giao diện cơ bảnVùng 1 :Menu bar của Eclipse, vùng […]

Xem chi tiết

Hướng dẫn cài đặt môi trường phát triển trên CentOS

Hướng dẫn tổng hợp cài đặt trên môi trường phát triển trên CentOSJavaApacheTomcatPostgressMySqlRedmineHướng dẫn config từ package, chứ không config auto dùng các trình quản lý như YUM.Link download package :  http://mirror.centos.org/centos/5/os/i386/CentOS/1. Cài đặt JavaCác package cần thiết: jdk-1_5_0_10-linux-i586-rpm.bin Xóa toàn bộ các version java cũ trên CentOS : # rpm -qa|grep javagcc-java-3.4.6-3java-1.4.2-gcj-compat-1.4.2.0-27jpp# rpm -e […]

Xem chi tiết

Sử dụng FileInputStream để đọc file trong Java

Đọc file cơ bản sử dụng java FileInputStreamNội dung file text : Line 1Line 2Line 3Line 4Line 5 Tạo class ReadTextFile.java package com.loop.io;import java.io.File;import java.io.FileInputStream;import java.io.IOException;public class ReadTextFile { public static void main(String[] args) {  File file = new File(“resource/textFile.txt”);  FileInputStream fis = null;  try {   fis = new FileInputStream(file);   System.out.println(“Tổng số bytes : ” + fis.available());   int content;   while ((content = fis.read()) […]

Xem chi tiết