Phân biệt một số khai báo trong java ( int vs Integer, boolean vs Boolean)

Chắc không ít lần các bạn thấy trong các chương trình lúc thì khai báo biến integer theo kiểu int, lúc thì lại Integer, hay lúc thì boolean , lúc thì lại Boolean.

Vậy thì tại sao lại có sự khác biệt đó, và ý nghĩa của các khai báo này là gì? Trong post này chúng ra sẽ tìm hiểu để phân biệt một số khai báo trong java ( int vs Integer, boolean vs Boolean)

1. Sự khác nhau

Sự khác nhau ở đây cũng khá đơn giản:

  • int và boolean là các kiểu dùng để khai báo cho giá trị.
  • Integer và Boolean dùng đê khai bao cho các đối tượng. Ví dụ như các đối tượng số nguyên

Chính ví thế tính chất của chúng cũng khác nhau:

  • Với các biến khai báo là int hay boolean thì nó chỉ là giá trị chính vì thế các hàm, phương thức của đối tượng Integer và Boolean thì sẽ không thể dùng được.

Ví dụ không thể dùng :

int xInt = 50;
 xInt.getByteValue();

Với các biến khai báo là Integer hay Boolean thì chúng chính là các đối tượng. Vì thế mà ta có thể dùng được mọi hàm và phương thức của chúng.

Ví dụ có thể dùng :

Integer aInt = Integer.getInteger("50");
 aInt.byteValue();

2. Cách dùng

Từ sự khác nhau trên thì rõ ràng chúng ta sẽ có những nhận định cụ thể về cách dùng của int và Integer, boolean và Boolean.

  • Khi xử lý chỉ đơn giản là cộng trừ nhân chia, hay so sánh đúng sai thì ta nên sử dụng việc khai báo đơn giản với int và boolean.
  • Còn với các trường hợp cần xử lý nhiều hơn như vài compare byte, convert qua các kiểu khác thì việc khai báo như những đối tượng là cần thiết.
5 (100%) 1 vote
Đinh Thế Hiển
 

Mình là Hiển. Đơn giản chỉ là một người thích viết lách, chia sẻ cuộc sống hiện tại của mình với các bạn. Hãy kết nối với mình nhé.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments