Servlet kết nối Database

Việc kết nối với Database của một ứng dụng web là điều luôn cần. Trong Post này chúng tôi giới thiệu với các bạn cách sử dụng servlet kết nối Database sử dụng JDBC thường.

1. Copy thư viện JDBC

Copy thư viện Jdbc vào thư mục WEB-INF\lib

Tên thư viên : com.mysql.jdbc_5.1.5.jar

Chú ý việc copy này là bắt buộc nếu không thì sẽ bị lỗi khi chạy.

Thông tin cấu hình Database thì các bạn tham khảo tại đây : Truy vấn dữ liệu trong java với JDBC

2. Kết nối Database

Tạo class SelectDataMysqlServlet.java

package com.loop.servlet.sql;

import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;

import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

public class SelectDataMysqlServlet extends HttpServlet {

 private static final long serialVersionUID = 1L;

 /**
 * Create by Cuder
 */
 public void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse res) throws ServletException, IOException {
  res.setContentType("text/html; charset=UTF-8");
  PrintWriter out = res.getWriter();
  Connection con = null;
  Statement stmt = null;
  ResultSet rs = null;
  try {
   Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
   con = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/loopTest", "root", "root");
   stmt = con.createStatement();
   rs = stmt.executeQuery("select * from userlogin");
   while (rs.next()) {
    out.write(rs.getString(1) + " : " + rs.getString(2));
    out.write("");
   }
  } catch (Exception e) {
   out.write(e.getMessage());
  } finally {
   try {
    if (null != rs) {
     rs.close();
    }
    if (null != stmt) {
     stmt.close();
    }
    if (null != con) {
     con.close();
    }
   } catch (SQLException e) {
    out.write(e.getMessage());
   }
  }
 }
}

Cấu hình file web.xml

<servlet>
<servlet-name>SelectDataMysqlServlet</servlet-name>
<servlet-class>com.loop.servlet.sql.SelectDataMysqlServlet</servlet-class>
</servlet>

<servlet-mapping>
<servlet-name>SelectDataMysqlServlet</servlet-name>
<url-pattern>/SelectDataMysqlServlet/*</url-pattern>
 </servlet-mapping>

3. Kết quả

Cấu hình Connection Pool trong Tomcat

Thông thường với dự án liên quan đến web thì việc dùng JDBC để kết nối Database rất ít khi được dùng. Thay vào đó người ta hay sử dụng Tomcat Connection Pool để quản lý và kết nối và Database.

Trong bài tới tôi sẽ giới thiệt với các bạn các cấu hình Tomcat Connection Pool trong việc xử lý kết nối với database.

5 (100%) 1 vote
Đinh Thế Hiển
 

Mình là Hiển. Đơn giản chỉ là một người thích viết lách, chia sẻ cuộc sống hiện tại của mình với các bạn. Hãy kết nối với mình nhé.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments