Sử dụng FileOutputStream để thêm nội dung file trong Java

1. Thêm nội dung file sử dụng java FileOutputStream

Nội dung fileWrite5.txt

line content : 1
line content : 2
line content : 3
line content : 4
line content : 5
line content : 6
line content : 7
line content : 8
line content : 9
 line content : 10

Tạo class AppendContentFileWIthFileOutputStream.java

package com.loop.io;

import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;

public class AppendContentFileWIthFileOutputStream {
 /**
 *
 * Create by Cuder
 */
 public static void main(String[] args) throws IOException {
  FileOutputStream fout = null;
  try {
   fout = new FileOutputStream("resource/fileWrite5.txt", true);
   for (int i = 0; i < 10; i++) {
    fout.write(("line content : " + (i + 1) + "\n").getBytes());
   }
  } catch (IOException e) {
   e.printStackTrace();
  } finally {
   if (null != fout) {
    fout.close();
   }
  }
 }
}

Kết quả fileWrite5.txt

line content : 1
line content : 2
line content : 3
line content : 4
line content : 5
line content : 6
line content : 7
line content : 8
line content : 9
line content : 10
line content : 1
line content : 2
line content : 3
line content : 4
line content : 5
line content : 6
line content : 7
line content : 8
line content : 9
 line content : 10

2. Thêm nội dung file sử dụng try datasource với JDK7

Nội dung fileWrite6.txt

line content : 1
line content : 2
line content : 3
line content : 4
line content : 5
line content : 6
line content : 7
line content : 8
line content : 9
 line content : 10

Tạo class AppendContentFileWIthFileOutputStreamTryWithResource.java

package com.loop.io;

import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;

public class AppendContentFileWIthFileOutputStreamTryWithResource {
 /**
 *
 * Create by Cuder
 */
 public static void main(String[] args) throws IOException {
  try (FileOutputStream fout = new FileOutputStream(
   "resource/fileWrite6.txt", true)) {
   for (int i = 0; i < 10; i++) {
    fout.write(("line content : " + (i + 1) + "\n").getBytes());
   }
  } catch (IOException e) {
   e.printStackTrace();
  }
 }
}

Kết quả fileWrite6.txt

line content : 1
line content : 2
line content : 3
line content : 4
line content : 5
line content : 6
line content : 7
line content : 8
line content : 9
line content : 10
line content : 1
line content : 2
line content : 3
line content : 4
line content : 5
line content : 6
line content : 7
line content : 8
line content : 9
 line content : 10

Rate this post
Đinh Thế Hiển
 

Mình là Hiển. Đơn giản chỉ là một người thích viết lách, chia sẻ cuộc sống hiện tại của mình với các bạn. Hãy kết nối với mình nhé.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments