Sử dụng InputStreamReader để đọc file trong Java

1. Đọc file cơ bản sử dụng java InputStreamReader

Nội dung file textFile.txt

Line 1
Line 2
Line 3
Line 4
Line 5

Tạo class ReadFileWIthInputStreamReader.java

package com.loop.io;

import java.io.FileInputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;

public class ReadFileWIthInputStreamReader {
 /**
 *
 * Create by Cuder
 */
 public static void main(String[] args) throws IOException {
  FileInputStream fin = null;
  InputStreamReader in = null;
  try {
   fin = new FileInputStream("resource/textFile.txt");
   in = new InputStreamReader(fin, "UTF8");
   int contents;
   while ((contents = in.read()) != -1) {
    System.out.print((char) contents);
   }
  } catch (IOException e) {
   e.printStackTrace();
  } finally {
   if (null != fin) {
    fin.close();
   }
   if (null != in) {
    in.close();
   }
  }
 }
}

Kết quả

Line 1
Line 2
Line 3
Line 4
Line 5

2. Đọc file sủ dụng try catch resource với JDK7

Nội dung file textFile.txt

Line 1
Line 2
Line 3
Line 4
Line 5

Tạo class ReadFileWIthInputStreamReader.java

package com.loop.io;

import java.io.FileInputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;

public class ReadFileWithInputStreamReaderTryWithResource {
 /**
 *
 * Create by Cuder
 */
 public static void main(String[] args) throws IOException {
  try (InputStreamReader in = new InputStreamReader(new FileInputStream("resource/textFile.txt"), "UTF8");) {
   int contents;
   while ((contents = in.read()) != -1) {
    System.out.print((char) contents);
   }
  } catch (IOException e) {
   e.printStackTrace();
  }
 }
}

Kết quả

Line 1
Line 2
Line 3
Line 4
Line 5

Rate this post
Đinh Thế Hiển
 

Mình là Hiển. Đơn giản chỉ là một người thích viết lách, chia sẻ cuộc sống hiện tại của mình với các bạn. Hãy kết nối với mình nhé.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments