Sử dụng FileOutputStream để ghi file trong Java

1. Ghi file cơ bản sử dụng java FileOutputStream

Tạo class WriteNewFileWIthFileOutputStream .java

package com.loop.io;

import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;

public class WriteNewFileWIthFileOutputStream {
 /**
 *
 * Create by Cuder
 *
 */
 public static void main(String[] args) throws IOException {
  FileOutputStream fout = null;
  try {
   fout = new FileOutputStream("resource/fileWrite5.txt");
   for (int i = 0; i < 10; i++) {
    fout.write(("line content : " + (i + 1) + "\n").getBytes());
   }
  } catch (IOException e) {
   e.printStackTrace();
  } finally {
   if (null != fout) {
    fout.close();
   }
  }
 }
}

Kết quả fileWrite5.txt

line content : 1
line content : 2
line content : 3
line content : 4
line content : 5
line content : 6
line content : 7
line content : 8
line content : 9
line content : 10

2. Ghi file sủ dụng try catch resource với JDK7

Tạo class WriteNewFileWIthFileOutputStreamTryWithResource.java

package com.loop.io;

import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;

public class WriteNewFileWIthFileOutputStreamTryWithResource {
 /**
 *
 * Create by Cuder
 *
 */
 public static void main(String[] args) throws IOException {
  try (FileOutputStream fout = new FileOutputStream("resource/fileWrite6.txt")) {
   for (int i = 0; i < 10; i++) {
    fout.write(("line content : " + (i + 1) + "\n").getBytes());
   }
  } catch (IOException e) {
   e.printStackTrace();
  }
 }
}

Kết quả fileWrite6.txt

line content : 1
line content : 2
line content : 3
line content : 4
line content : 5
line content : 6
line content : 7
line content : 8
line content : 9
line content : 10

Rate this post
Đinh Thế Hiển
 

Mình là Hiển. Đơn giản chỉ là một người thích viết lách, chia sẻ cuộc sống hiện tại của mình với các bạn. Hãy kết nối với mình nhé.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments