Sử dụng thư viện NIO để đọc ghi file trong Java

1. Đọc File

Tạo class ReadFileWithJavaNIO.java

package com.loop.io;

import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.nio.file.Files;
import java.util.ArrayList;

public class ReadFileWithJavaNIO {

 /**
 * Create by Cuder
 *
 * @throws IOException
 */
 public static void main(String[] args) throws IOException {
  File f = new File("resource/textFile.txt");
  ArrayList<String> res = (ArrayList<String>) Files.readAllLines(f
  .toPath());
  for (int i = 0; i < res.size(); i++) {
   System.out.println(res.get(i));
  }
 }
}

Kết quả

Line 1
Line 2
Line 3
Line 4
 Line 5

2. Ghi File

Tạo class WriteNewFileWithJavaNIO.java

package com.loop.io;

import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.nio.charset.Charset;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.StandardOpenOption;
import java.util.ArrayList;

public class WriteNewFileWithJavaNIO {

 /**
 * Create by Cuder
 *
 * @throws IOException
 */
 public static void main(String[] args) throws IOException {
  ArrayList<String> data = new ArrayList<>();
  data.add("line content 1");
  data.add("line content 2");
  data.add("line content 3");
  data.add("line content 4");
  data.add("line content 5");
  data.add("line content 6");
  File f = new File("resource/fileWrite7.txt");

  Files.write(f.toPath(), data, Charset.forName("UTF-8"),
  StandardOpenOption.CREATE, StandardOpenOption.WRITE);

 }
}

Kết quả fileWrite7.txt

line content 1
line content 2
line content 3
line content 4
line content 5
 line content 6

3. Thêm nội dung file

Nôi dung fileWrite7.txt

line content 1
line content 2
line content 3
line content 4
line content 5
 line content 6

Tạo class AppendContentFileWithJavaNIO.java

package com.loop.io;

import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.nio.charset.Charset;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.StandardOpenOption;
import java.util.ArrayList;

public class AppendContentFileWithJavaNIO {

 /**
 * Create by Cuder
 *
 * @throws IOException
 */
 public static void main(String[] args) throws IOException {
  ArrayList<String> data = new ArrayList<>();
  data.add("line content 1");
  data.add("line content 2");
  data.add("line content 3");
  data.add("line content 4");
  data.add("line content 5");
  data.add("line content 6");
  data.add("line content 7");
  File f = new File("resource/fileWrite7.txt");

  Files.write(f.toPath(), data, Charset.forName("UTF-8"),
  StandardOpenOption.APPEND, StandardOpenOption.WRITE);
 }
}

Kết quả fileWrite7.txt

line content 1
line content 2
line content 3
line content 4
line content 5
line content 6
line content 1
line content 2
line content 3
line content 4
line content 5
line content 6
 line content 7

Rate this post
Đinh Thế Hiển
 

Mình là Hiển. Đơn giản chỉ là một người thích viết lách, chia sẻ cuộc sống hiện tại của mình với các bạn. Hãy kết nối với mình nhé.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments