Tạo web project với Servlet và Jsp

Trong post này sẽ tìm hiểu các tạo web project với Servlet và Jsp trong Tomcat project

 • Tạo và config file Servlet
 • Tạo file .jsp đơn giản

1. Tạo và config file Servlet

Bước 1:

Tạo project Tomcat trong Eclipse ( tìm hiểu tại đây  Tích hợp Tomcat vào Eclipse)

Bước 2:

Tạo package chưa source servlet ( ở đây mình tạo package  com.loop.servlet.io  )

Bước 3:

Tạo file Servlet với nội dung như bên dưới.

Tạo class HelloServlet.java

package com.loop.servlet.io;

import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;

import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

/**
* Create by Cuder
*
*/
public class HelloServlet extends HttpServlet {

 private static final long serialVersionUID = 1L;
 public void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse res) throws ServletException, IOException {
  PrintWriter out;
  res.setContentType("text/html; charset=UTF-8");
  out = res.getWriter();
  out.println("<html><body>");
  out.println("<h1>Hello Servlet!</h1>");
  out.println("File HelloServlet.java");
  out.println("</body></html>");
 }
}

Bước 4:

Trong file web.xml tiến hành mapping class HelloServlet như sau:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee
http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee/web-app_3_1.xsd"
version="3.1" metadata-complete="true">

<display-name>Sampe Tomcat</display-name>
<description>
Sampe Tomcat
</description>

<servlet>
<servlet-name>HelloServlet</servlet-name>
<servlet-class>com.loop.servlet.io.HelloServlet</servlet-class>
</servlet>

<servlet-mapping>
<servlet-name>HelloServlet</servlet-name>
<url-pattern>/HelloServlet/*</url-pattern>
</servlet-mapping>

</web-app>

Sau khi cấu hình xong thì source code như hình bên dưới

Bước 5:

Sau khi cấu hình xong như trên hãy Reset Tomcat và access  http://localhost:9999/SampleTomcat/HelloServlet

2. Tạo file .jsp đơn giản

Để tạo file JSP trong project Tomcat bạn có thể tham khảo bài viết Tích hợp Tomcat vào Eclipse

5 (100%) 1 vote
Đinh Thế Hiển
 

Mình là Hiển. Đơn giản chỉ là một người thích viết lách, chia sẻ cuộc sống hiện tại của mình với các bạn. Hãy kết nối với mình nhé.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments