Tạo web project với Servlet và Jsp

Trong post này sẽ tìm hiểu các tạo web project với Servlet và Jsp trong Tomcat project

 • Tạo và config file Servlet
 • Tạo file .jsp đơn giản

1. Tạo và config file Servlet

Bước 1:

Tạo project Tomcat trong Eclipse ( tìm hiểu tại đây  Tích hợp Tomcat vào Eclipse)

Bước 2:

Tạo package chưa source servlet ( ở đây mình tạo package  com.loop.servlet.io  )

Bước 3:

Tạo file Servlet với nội dung như bên dưới.

Tạo class HelloServlet.java

package com.loop.servlet.io;

import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;

import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

/**
* Create by Cuder
*
*/
public class HelloServlet extends HttpServlet {

 private static final long serialVersionUID = 1L;
 public void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse res) throws ServletException, IOException {
  PrintWriter out;
  res.setContentType("text/html; charset=UTF-8");
  out = res.getWriter();
  out.println("<html><body>");
  out.println("<h1>Hello Servlet!</h1>");
  out.println("File HelloServlet.java");
  out.println("</body></html>");
 }
}

Bước 4:

Trong file web.xml tiến hành mapping class HelloServlet như sau:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee
http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee/web-app_3_1.xsd"
version="3.1" metadata-complete="true">

<display-name>Sampe Tomcat</display-name>
<description>
Sampe Tomcat
</description>

<servlet>
<servlet-name>HelloServlet</servlet-name>
<servlet-class>com.loop.servlet.io.HelloServlet</servlet-class>
</servlet>

<servlet-mapping>
<servlet-name>HelloServlet</servlet-name>
<url-pattern>/HelloServlet/*</url-pattern>
</servlet-mapping>

</web-app>

Sau khi cấu hình xong thì source code như hình bên dưới

Bước 5:

Sau khi cấu hình xong như trên hãy Reset Tomcat và access  http://localhost:9999/SampleTomcat/HelloServlet

2. Tạo file .jsp đơn giản

Để tạo file JSP trong project Tomcat bạn có thể tham khảo bài viết Tích hợp Tomcat vào Eclipse

5 (100%) 1 vote
Click Here to Leave a Comment Below 0 comments