Insert , update, delete dữ liệu trong Java với JDBC

Phần tạo database và một số câu lệnh truy vấn đơn giản các bạn có thể xem tại đây.

1. Xử lý insert

Trước khi thực hiện

MariaDB [loopTest]# select * from userlogin;
+----------+-----------+
| userN | passW |
+----------+-----------+
| loopUse1 | loopPass9 |
| loopUse2 | loopPass2 |
+----------+-----------+
2 rows in set (0.00 sec)

Tạo class InsertDataMysql.java

package com.loop.sql;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.SQLException;

public class InsertDataMysql {

 /**
 * Create by Cuder
 */
 public static void main(String[] args) throws SQLException {
  Connection con = null;
  PreparedStatement preStmt = null;
  try {
   Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
   con = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/loopTest", "root", "root");
   preStmt = con.prepareStatement("insert into userlogin values (?,?)");
   preStmt.setString(1, "loopUse3");
   preStmt.setString(2, "loopPass3");

   preStmt.execute();
  } catch (Exception e) {
   System.out.println(e);
  } finally {
   if (null != preStmt) {
    preStmt.close();
   }
   if (null != con) {
    con.close();
   }
  }
 }
}

Kết quả

MariaDB [loopTest]# select * from userlogin;
+----------+-----------+
| userN | passW |
+----------+-----------+
| loopUse1 | loopPass9 |
| loopUse2 | loopPass2 |
| loopUse3 | loopPass3 |
+----------+-----------+
3 rows in set (0.06 sec)

2. Xử lý update

Trước khi thực hiện

MariaDB [loopTest]> select * from userlogin;
+----------+-----------+
| userN | passW |
+----------+-----------+
| loopUse1 | loopPass9 |
| loopUse2 | loopPass2 |
| loopUse3 | loopPass3 |
+----------+-----------+
3 rows in set (0.06 sec)

Tạo class UpdateDataMysql.java

package com.loop.sql;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.SQLException;

public class UpdateDataMysql {

 /**
 * Create by Cuder
 */
 public static void main(String[] args) throws SQLException {
  Connection con = null;
  PreparedStatement preStmt = null;
  try {
   Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
   con = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/loopTest", "root", "root");
   preStmt = con.prepareStatement("update userlogin set passW = ? where userN = ?");
   preStmt.setString(1, "loopPass10");
   preStmt.setString(2, "loopUse1");

   preStmt.execute();
  } catch (Exception e) {
   System.out.println(e);
  } finally {
   if (null != preStmt) {
    preStmt.close();
   }
   if (null != con) {
    con.close();
   }
  }
 }
}

Kết quả

MariaDB [loopTest]# select * from userlogin;
+----------+------------+
| userN | passW |
+----------+------------+
| loopUse1 | loopPass10 |
| loopUse2 | loopPass2 |
| loopUse3 | loopPass3 |
+----------+------------+
3 rows in set (0.00 sec)

3. Xử lý delete

Trước khi thực hiện

MariaDB [loopTest]# select * from userlogin;
+----------+------------+
| userN | passW |
+----------+------------+
| loopUse1 | loopPass10 |
| loopUse2 | loopPass2 |
| loopUse3 | loopPass3 |
+----------+------------+
3 rows in set (0.00 sec)

Tạo class DeleteDataMysql.java

package com.loop.sql;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.SQLException;

public class DeleteDataMysql {

 /**
 * Create by Cuder
 */
 public static void main(String[] args) throws SQLException {
  Connection con = null;
  PreparedStatement preStmt = null;
  try {
   Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
   con = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/loopTest", "root", "root");
   preStmt = con.prepareStatement("delete from userlogin where userN = ?");
   preStmt.setString(1, "loopUse3");

   preStmt.execute();
  } catch (Exception e) {
   System.out.println(e);
  } finally {
   if (null != preStmt) {
    preStmt.close();
   }
   if (null != con) {
    con.close();
   }
  }
 }
}

Kết quả

MariaDB [loopTest]# select * from userlogin;
+----------+------------+
| userN | passW |
+----------+------------+
| loopUse1 | loopPass10 |
| loopUse2 | loopPass2 |
+----------+------------+
2 rows in set (0.00 sec)

1 (20%) 2 votes
Đinh Thế Hiển
 

Mình là Hiển. Đơn giản chỉ là một người thích viết lách, chia sẻ cuộc sống hiện tại của mình với các bạn. Hãy kết nối với mình nhé.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments