2

Tích hợp maven vào Eclipse, tạo project maven trên Eclipse

Việc tạo project Maven bằng lệnh command line thì cũng khác phức tạp và đặt biệt nó không support nhiều việc chúng ta sẽ code hay phát triên thêm sản phẩm của mình. Vì thế post này sẽ giúp các bạn biết được cách để tích hợp maven vào Eclipse và tạo project maven trên Eclipse. 

Link refer : Cài đặt plugin cho Eclipse

1. Cài đặt plugin maven

Bước 1:

Cài đặt plugin Maven tại đây http://download.eclipse.org/technology/m2e/releases

Vào Help / Install New Software . Trong textbox  Work with  thì nhập url bên trên vào (http://download.eclipse.org/technology/m2e/releases)

Sau đó chọn toàn bộ các package Maven và Next cho đến khi hoàn thành. ​

Chú ý là sau khi cài plugin thì bắt  buộc phải reset lại Eclipse.

Bước 2 :

Cấu hình plugin Maven

Chọn  Window / Reference  

Trong Tab Maven chú ý đến mục  Installations  và  User Setting

  • Installations : Phần này có thể config mặc định hay trỏ đến môi trường Maven bên ngoài . Bằng cách chọn Add rồi chỉ đến thư mục maven đã cài đặt ( tham khảo Cài đặt maven , các lệnh cơ bản của maven ) . Mục này mình đang trỏ ra môi trường Maven bên ngoài như trong hình. 
  • User Setting : Để giá trị mặc định là được rồi.

Sau đó chọn button OK. Như vậy là ta đã cấu hình xong plugin Maven trên Eclipse

2. Tạo project Maven trên Eclipse

Chọn  New / Project / Maven Project

Chọn  Next  /  Next / Chọn maven-archetype-quickstart như hình và  Next

Trong bảng tạo thông tin project thì tạo các thông tin cần thiết cho project . VD

  • Group ID : SimpleMaven
  • Artifact ID : SimpleMave
  • Package : com.maven.sample

Sau khi chọn  Finish thì project Maven sẽ được tạo với cấu trúc và nội dung file  pom.xml  như bên dưới

Như vậy đã tạo xong project Maven trên Eclipse.

3. Các lệnh cơ bản để chạy project Maven trên Eclipse

Sau khi tạo xong project Maven thì chọn  Chuột phải vào project / Run As

Maven build

Maven clean

Maven genarate-sources

Maven install

Maven test

Ví dụ : run  Maven test 

[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Building SimpleMaven 0.0.1-SNAPSHOT
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO]
[INFO] --- maven-resources-plugin:2.6:resources (default-resources) @ SimpleMaven ---
[INFO] Using 'UTF-8' encoding to copy filtered resources.
[INFO] skip non existing resourceDirectory D:\eclipse4.4\workspace\SimpleMaven\src\main\resources
[INFO]
[INFO] --- maven-compiler-plugin:3.1:compile (default-compile) @ SimpleMaven ---
[INFO] Nothing to compile - all classes are up to date
[INFO]
[INFO] --- maven-resources-plugin:2.6:testResources (default-testResources) @ SimpleMaven ---
[INFO] Using 'UTF-8' encoding to copy filtered resources.
[INFO] skip non existing resourceDirectory D:\eclipse4.4\workspace\SimpleMaven\src\test\resources
[INFO]
[INFO] --- maven-compiler-plugin:3.1:testCompile (default-testCompile) @ SimpleMaven ---
[INFO] Nothing to compile - all classes are up to date
[INFO]
[INFO] --- maven-surefire-plugin:2.12.4:test (default-test) @ SimpleMaven ---
[INFO] Surefire report directory: D:\eclipse4.4\workspace\SimpleMaven\target\surefire-reports

-------------------------------------------------------
T E S T S
-------------------------------------------------------
Running com.maven.sample.AppTest
Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.016 sec

Results :

Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0

[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Total time: 4.675 s
[INFO] Finished at: 2017-02-16T02:07:54+09:00
[INFO] Final Memory: 8M/123M
[INFO] ------------------------------------------------------------------------

5 (100%) 1 vote
Đinh Thế Hiển
 

Mình là Hiển. Đơn giản chỉ là một người thích viết lách, chia sẻ cuộc sống hiện tại của mình với các bạn. Hãy kết nối với mình nhé.

Click Here to Leave a Comment Below 2 comments