Truy vấn dữ liệu Postgres và Oracle với JDBC

Trong post này chúng ta cùng tìm hiểu cách truy vấn dữ liệu Postgres và Oracle với JDBC. Về bản chất thao tác truy vấn dữ liệu trong các cơ sở dữ liệu cơ bản là giống nhau. Những điểm khác nhau duy nhất nằm ở những điểm sau:

 • Thư viện Jdbc dành cho Postgres, Oracle.
 • Cấu hình Class.forName tương ứng cho Postgres, Oracle.
 • Cấu hình DriverManager.getConnection tương ứng cho Postgres, Oracle.
 • Syntac sql cho Postgres, Oracle nếu có. Nhưng về bản chất thì sẽ giống nhau nếu tuân thủ syntac SQL.

Vì thế chúng ta có thể tìm hiểu các truy vấn dữ liệu Postgres, Oracle thông qua ví dụ của Mysql tại đây:

Thư viện Jdbc các bạn có thể download như bên dưới:

1. Ví dụ truy suất dữ liệu trong Postgres

Tạo class SelectDataPostgres.java

package com.loop.sql;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;

public class SelectDataPostgres {

 /**
 * Create by Cuder
 */
 public static void main(String[] args) throws SQLException {
  Connection con = null;
  Statement stmt = null;
  ResultSet rs = null;
  try {
   Class.forName("org.postgresql.Driver");
   con = DriverManager.getConnection("jdbc:postgresql://localhost:5432/loopTest", "admin", "admin");
   stmt = con.createStatement();
   rs = stmt.executeQuery("select * from userlogin");
   while (rs.next()) {
    System.out.println(rs.getString(1) + " " + rs.getString(2));
   }
  } catch (Exception e) {
   System.out.println(e);
  } finally {
   if (null != rs) {
    rs.close();
   }
   if (null != stmt) {
    stmt.close();
   }
   if (null != con) {
    con.close();
   }
  }
 }
}

2. Ví dụ truy suất dữ liệu trong Oracle

Tạo class SelectDataOracle.java

package com.loop.sql;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;

public class SelectDataOracle {

 /**
 * Create by Cuder
 */
 public static void main(String[] args) throws SQLException {
  Connection con = null;
  Statement stmt = null;
  ResultSet rs = null;
  try {
   Class.forName("oracle.jdbc.driver.OracleDriver");
   con = DriverManager.getConnection("jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:xe", "sys", "pass");
   stmt = con.createStatement();
   rs = stmt.executeQuery("select * from userlogin");
   while (rs.next()) {
    System.out.println(rs.getString(1) + " " + rs.getString(2));
   }
  } catch (Exception e) {
   System.out.println(e);
  } finally {
   if (null != rs) {
    rs.close();
   }
   if (null != stmt) {
    stmt.close();
   }
   if (null != con) {
    con.close();
   }
  }
 }
}

Chú ý các dự liệu và data thì chắc bạn có thể tham khảo bài về Mysql nhưng sẽ thao tác trên Postgres và Oralce. Mình sẽ sớm có bài liên quan đến việc cài đặt Postgres và Oracle.

5 (100%) 2 votes
Đinh Thế Hiển
 

Mình là Hiển. Đơn giản chỉ là một người thích viết lách, chia sẻ cuộc sống hiện tại của mình với các bạn. Hãy kết nối với mình nhé.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments