Xử lý UnZip file trong Java

1. Xử lý UnZip file cơ bản

Nôi dung sampleZipFile.zip

line content 1
line content 2
line content 3
line content 4
line content 5
 line content 6

Tạo class SampleUnzipFile.java

package com.loop.zip;

import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.util.zip.ZipEntry;
import java.util.zip.ZipInputStream;

public class SampleUnzipFile {

 /**
 * Create by Cuder
 */
 public static void main(String[] args) {
  ZipInputStream zipInputStream = null;
  FileInputStream fileInputStream = null;
  FileOutputStream fileOutputStream = null;
  try {
   File fileInput = new File("D:\\eclipse4.4\\workspace\\SampleJava\\resource\\sampleZipFile.zip");
   File fileOutput = new File("D:\\eclipse4.4\\workspace\\SampleJava\\resource\\sampleZipFile1.txt");
   fileOutputStream = new FileOutputStream(fileOutput);
   fileInputStream = new FileInputStream(fileInput);
   zipInputStream = new ZipInputStream(fileInputStream);
   ZipEntry entry = zipInputStream.getNextEntry();
   if (null != entry) {
    byte[] buf = new byte[1024];
    int byteRead = 0;
    while ((byteRead = zipInputStream.read(buf)) > 0) {
     fileOutputStream.write(buf, 0, byteRead);
    }
   }
  } catch (FileNotFoundException e) {
   // TODO Auto-generated catch block
   e.printStackTrace();
  } catch (IOException e) {
   // TODO Auto-generated catch block
   e.printStackTrace();
  } finally {
   try {
    if (null != fileOutputStream) {
     fileOutputStream.close();
    }
    if (null != zipInputStream) {
     zipInputStream.close();
    }
    if (null != fileInputStream) {
     fileInputStream.close();
    }
   } catch (IOException e) {
    // TODO Auto-generated catch block
    e.printStackTrace();
   }
  }
 }
}

Kết quả sampleZipFile1.txt

line content 1
line content 2
line content 3
line content 4
line content 5
 line content 6

2. Xử lý UnZip file với Charset

Nôi dung sampleZipFile.zip

line content 1
line content 2
line content 3
line content 4
line content 5
 line content 6

Tạo class SampleUnzipFileWithCharset.java

package com.loop.zip;

import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.nio.charset.Charset;
import java.util.zip.ZipEntry;
import java.util.zip.ZipInputStream;

public class SampleUnzipFileWithCharset {

 /**
 * Create by Cuder
 */
 public static void main(String[] args) {
  ZipInputStream zipInputStream = null;
  FileInputStream fileInputStream = null;
  FileOutputStream fileOutputStream = null;
  Charset charset = Charset.forName("UTF-8");
  try {
   File fileInput = new File("D:\\eclipse4.4\\workspace\\SampleJava\\resource\\sampleZipFile.zip");
   File fileOutput = new File("D:\\eclipse4.4\\workspace\\SampleJava\\resource\\sampleZipFile2.txt");
   fileOutputStream = new FileOutputStream(fileOutput);
   fileInputStream = new FileInputStream(fileInput);
   zipInputStream = new ZipInputStream(fileInputStream, charset);
   ZipEntry entry = zipInputStream.getNextEntry();
   if (null != entry) {
    byte[] buf = new byte[1024];
    int byteRead = 0;
    while ((byteRead = zipInputStream.read(buf)) > 0) {
     fileOutputStream.write(buf, 0, byteRead);
    }
   }
  } catch (FileNotFoundException e) {
   // TODO Auto-generated catch block
   e.printStackTrace();
  } catch (IOException e) {
   // TODO Auto-generated catch block
   e.printStackTrace();
  } finally {
   try {
    if (null != fileOutputStream) {
     fileOutputStream.close();
    }
    if (null != zipInputStream) {
     zipInputStream.close();
    }
    if (null != fileInputStream) {
     fileInputStream.close();
    }
   } catch (IOException e) {
    // TODO Auto-generated catch block
    e.printStackTrace();
   }
  }
 }
}

Kết quả sampleZipFile2.txt

line content 1
line content 2
line content 3
line content 4
line content 5
 line content 6

3. Xử lý UnZip file với try catch resource ( JDK7)

Nôi dung sampleZipFile.zip

line content 1
line content 2
line content 3
line content 4
line content 5
 line content 6

Tạo class SampleUnzipFileWithResourceTryCatch.java

package com.loop.zip;

import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.nio.charset.Charset;
import java.util.zip.ZipEntry;
import java.util.zip.ZipInputStream;

public class SampleUnzipFileWithResourceTryCatch {

 /**
 * Create by Cuder
 */
 public static void main(String[] args) {
  Charset charset = Charset.forName("UTF-8");
  File fileInput = new File("D:\\eclipse4.4\\workspace\\SampleJava\\resource\\sampleZipFile.zip");
  File fileOutput = new File("D:\\eclipse4.4\\workspace\\SampleJava\\resource\\sampleZipFile3.txt");
  try (FileOutputStream fileOutputStream = new FileOutputStream(fileOutput);
   FileInputStream fileInputStream = new FileInputStream(fileInput);
   ZipInputStream zipInputStream = new ZipInputStream(
   fileInputStream, charset);) {
   ZipEntry entry = zipInputStream.getNextEntry();
   if (null != entry) {
    byte[] buf = new byte[1024];
    int byteRead = 0;
    while ((byteRead = zipInputStream.read(buf)) > 0) {
     fileOutputStream.write(buf, 0, byteRead);
    }
   }
  } catch (FileNotFoundException e) {
   // TODO Auto-generated catch block
   e.printStackTrace();
  } catch (IOException e) {
   // TODO Auto-generated catch block
   e.printStackTrace();
  }
 }
}

Kết quả sampleZipFile3.txt

line content 1
line content 2
line content 3
line content 4
line content 5
 line content 6

Rate this post
Đinh Thế Hiển
 

Mình là Hiển. Đơn giản chỉ là một người thích viết lách, chia sẻ cuộc sống hiện tại của mình với các bạn. Hãy kết nối với mình nhé.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments