Xử lý Zip file trong Java

1. Xử lý Zip file cơ bản

Nôi dung sampleZipFile.txt

line content 1
line content 2
line content 3
line content 4
line content 5
 line content 6

Tạo class SampleZipFile.java

package com.loop.zip;

import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.util.zip.ZipEntry;
import java.util.zip.ZipOutputStream;

public class SampleZipFile {

 /**
 * Create by Cuder
 */
 public static void main(String[] args) {
 ZipOutputStream zipOutputStream = null;
 FileInputStream fileInputStream = null;
 try {
  File fileInput = new File("D:\\eclipse4.4\\workspace\\SampleJava\\resource\\sampleZipFile.txt");
  File fileOutput = new File("D:\\eclipse4.4\\workspace\\SampleJava\\resource\\sampleZipFile.zip");
  FileOutputStream fileOutputStream = new FileOutputStream(fileOutput);
  zipOutputStream = new ZipOutputStream(fileOutputStream);
  fileInputStream = new FileInputStream(fileInput);
  ZipEntry entry = new ZipEntry(fileInput.getName());
  zipOutputStream.putNextEntry(entry);
  byte[] buf = new byte[1024];
  int byteRead = 0;
  while ((byteRead = fileInputStream.read(buf)) > 0) {
   zipOutputStream.write(buf, 0, byteRead);
  }
 } catch (FileNotFoundException e) {
  // TODO Auto-generated catch block
  e.printStackTrace();
 } catch (IOException e) {
  // TODO Auto-generated catch block
  e.printStackTrace();
 } finally {
  try {
   if (null != fileInputStream) {
    fileInputStream.close();
   }
   if (null != zipOutputStream) {
    zipOutputStream.close();
   }
  } catch (IOException e) {
   // TODO Auto-generated catch block
   e.printStackTrace();
  }
  }
 }
}

Kết quả sampleZipFile.zip

line content 1
line content 2
line content 3
line content 4
line content 5
 line content 6

2. Xử lý Zip file với Charset

Nôi dung sampleZipFile.txt

line content 1
line content 2
line content 3
line content 4
line content 5
 line content 6

Tạo class SampleZipFileWithCharset.java

package com.loop.zip;

import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.nio.charset.Charset;
import java.util.zip.ZipEntry;
import java.util.zip.ZipOutputStream;

public class SampleZipFileWithCharset {

 /**
 * Create by Cuder
 */
 public static void main(String[] args) {
  Charset charset = Charset.forName("UTF-8");
  ZipOutputStream zipOutputStream = null;
  FileInputStream fileInputStream = null;
  try {
   File fileInput = new File("D:\\eclipse4.4\\workspace\\SampleJava\\resource\\sampleZipFile.txt");
   File fileOutput = new File("D:\\eclipse4.4\\workspace\\SampleJava\\resource\\sampleZipFile.zip");
   FileOutputStream fileOutputStream = new FileOutputStream(fileOutput);
   zipOutputStream = new ZipOutputStream(fileOutputStream, charset);
   fileInputStream = new FileInputStream(fileInput);
   ZipEntry entry = new ZipEntry(fileInput.getName());
   zipOutputStream.putNextEntry(entry);
   byte[] buf = new byte[1024];
   int byteRead = 0;
   while ((byteRead = fileInputStream.read(buf)) > 0) {
    zipOutputStream.write(buf, 0, byteRead);
   }
  } catch (FileNotFoundException e) {
   // TODO Auto-generated catch block
   e.printStackTrace();
  } catch (IOException e) {
   // TODO Auto-generated catch block
   e.printStackTrace();
  } finally {
  try {
   if (null != fileInputStream) {
    fileInputStream.close();
   }
   if (null != zipOutputStream) {
    zipOutputStream.close();
   }
  } catch (IOException e) {
   // TODO Auto-generated catch block
   e.printStackTrace();
  }
  }
 }
}

Kết quả sampleZipFile.zip

line content 1
line content 2
line content 3
line content 4
line content 5
 line content 6

3. Xử lý Zip file với try catch resource ( JDK7)

Nôi dung sampleZipFile.txt

line content 1
line content 2
line content 3
line content 4
line content 5
 line content 6

Tạo class SampleZipFileWithCharset.java

package com.loop.zip;

import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.nio.charset.Charset;
import java.util.zip.ZipEntry;
import java.util.zip.ZipOutputStream;

public class SampleZipFileWithResourceTryCatch {

 /**
 * Create by Cuder
 */
 public static void main(String[] args) {
  Charset charset = Charset.forName("UTF-8");
  File fileInput = new File("D:\\eclipse4.4\\workspace\\SampleJava\\resource\\sampleZipFile.txt");
  File fileOutput = new File("D:\\eclipse4.4\\workspace\\SampleJava\\resource\\sampleZipFile.zip");
  try (FileOutputStream fileOutputStream = new FileOutputStream(fileOutput);
   ZipOutputStream zipOutputStream = new ZipOutputStream(fileOutputStream, charset);
   FileInputStream fileInputStream = new FileInputStream(fileInput);) {
   ZipEntry entry = new ZipEntry(fileInput.getName());
   zipOutputStream.putNextEntry(entry);
   byte[] buf = new byte[1024];
   int byteRead = 0;
   while ((byteRead = fileInputStream.read(buf)) > 0) {
    zipOutputStream.write(buf, 0, byteRead);
   }
  } catch (FileNotFoundException e) {
   // TODO Auto-generated catch block
   e.printStackTrace();
  } catch (IOException e) {
   // TODO Auto-generated catch block
   e.printStackTrace();
  }
 }
}

Kết quả sampleZipFile.zip

line content 1
line content 2
line content 3
line content 4
line content 5
 line content 6

5 (100%) 1 vote
Đinh Thế Hiển
 

Mình là Hiển. Đơn giản chỉ là một người thích viết lách, chia sẻ cuộc sống hiện tại của mình với các bạn. Hãy kết nối với mình nhé.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments